Offentlig ettersyn -  Detaljregulering Nesheim hyttefelt

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Nesheim hyttefelt - Nes - gnr.93 bnr. 1 - planid 202005 ut til offentlig ettersyn. 

Planforslaget omfatter en samlet plan for etablert hytteområde på Nes, i tillegg til deler av landbrukseiendommen på gnr 91 bnr 3, som omkranser hele planområdet. Planområdet er i kommuneplanen sett av til fritidsbebyggelse og småbåthavn.  

Frist for uttalelser til planforslaget er 16. januar 2023

Saksdokumentene finner du her