Fradeling av grunneiendom og festetomt

Når man oppretter ny grunneiendom blir et areal fra en eksisterende eiendom fradelt, oppmålt og gitt et eget matrikkelnummer (gbnr./bnr.). Den nye eiendommen blir ført i matrikkelen, tinglyst og registrert i eiendomskartet. For å få fradelt ny grunneiendom, må det søkes delingstillatelse etter plan og bygningsloven §20-1

Når det gjelder festetomter så er saksgangen lik som ved fradeling av grunneiendom, men forskjellen er at det er en grunneier og en fester som er heimelshaver. Grunneieren eier tomten, mens festeren fester tomten. Tomten har i tillegg til gbnr. også et festenr.

Hvem kan søke?

Søknad om deling og rekvirering av oppmålingsforretning, kan gjøres av grunneier, fester, advokat, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fått fullmakt. I de tilfellene hvor et firma står som er eier av eiendommen, eller har fullmakt, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Søknaden skal inneholde:

Slik sender du nabovarsel
Nabovarsler (blankett nr. 5154) sender du til berørte naboer i samsvar med naboliste. Naboliste kan du bestille fra servicetorget på rådhuset eller Ambita. Husk å legge ved kartskisse som viser grensegang når du sender ut nabovarsel.

Send søknaden til:

Tysvær kommune, Pb.94, 5575 Aksdal,
eller post@tysver.kommune.no

Saksgang – vedtak – oppmålingsforretning – matrikkelbrev- skjøte

 • Når søknaden er registrert, blir det gjennomført en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler, blir søker orientert om dette.
 • Trenger søknaden behandling/uttale fra andre offentlige instanser, sender kommunen søknaden til disse. Dersom den aktuelle eiendommen er en landbrukseiendom, må søknaden behandles av myndighetene for landbruk etter jordlov § 12.

 • Vedtaket blir gjort med heimel i plan- og bygningsloven. Vedtaket blir sendt til søker, og kopi blir sendt til eventuelle parter som har klagd på søknaden. Det er 3 ukers klagefrist på vedtaket.

 • Når klagefristen er gått ut, blir saken sendt videre til oppmålingsavdelingen for oppmålingsforretning.
 • Dato for oppmålingsforretning blir avtalt med rekvirent. Naboer og rettighetshavere til eiendommen blir varslet minst 2 uker før oppmålingsforretningen skal holdes. Kortere varsel enn to uker kan avtales enten pr. telefon eller pr. e-post.
 • Dersom man skal møte istedenfor noen som er varslet, må vedkommende ha med seg skriftlig fullmakt fra heimelshaver.
 • På oppmålingsforretningen er det partene selv som skal påvise sine grenser i samsvar med søknad. Oppmålingsmyndighetene som utfører forretningen opptrer som nøytral part, men skal kontrollere at grensepåvisningen/fradelingen blir utført i samsvar med tinglyst målebrev, skylddelinger og andre relevante sakspapirer.
 • Grensene blir merket med godkjente grensemerker, som blir målt inn med GPS/totalstasjon. Alt som blir utført og avtalt i oppmålingsforretningen blir protokollført.
 • Det blir så sendt melding til tinglysingen.
 • Når den nye grunneiendommen er tinglyst, blir matrikkelbrev sendt til rekvirent av forretningen. Det blir samtidig sendt underretning til berørte parter.
 • Rekvirent og eventuell kjøper/overtaker av grunneiendom kan nå skrive skjøte på det nye gbnr./bnr.

Skjema til skjøte finner du på Statens kartverk sin hjemmeside: https://www.kartverket.nå/eiendom/tinglyse-eierskifte/skjote/

Saksbehandlingstid:

 • Etter at vedtaket fra forvaltning er fattet, er det klagefrist på 3 uker.
 • Når klagefristen er gått ut, blir saken sendt videre til oppmålingsavdelingen.
 • Oppmålingsmyndighetene har, i følge loven, 16 ukers frist for å gjennomføre fradelingen.
 • Når det gjelder tidsfrist, så stopper tiden dersom rekvirent må skaffe tilleggsopplysninger for at fradelingen skal kunne gjennomføres. Tiden starter igjen når tilleggsinformasjon er kommet inn.

Klage:

Fradeling av ny grunneiendom kan påklages av berørte parter. Det er tre ukers klagefrist fra den dato man har mottatt matrikkelbrev eller underretning jf.§ 46 i matrikkelloven

Pris:

Se gjeldende gebyrregulativ (PDF, 256 kB) for Tysvær kommune. I tillegg kommer saksbehandlingsgebyr etter PBL §20-1