Investeringstilskudd

Dette kan man søke om ved etablering av nybygg, vedlikehold og investering. 

Investeringstilskott for kulturanlegg

Med kulturanlegg menes blant annet idrettsplasser og haller, samfunnshus, møtelokale, bedehus, lagshytter, lekeplasser.

Tilskottet kan gis til alle typer kulturanlegg. Det kan søkes tilskudd til nybygg, vedlikehold av eldre anlegg og investeringer i eksisterende anlegg. Normalt vil tilskottsordningene bare gjelde kulturanlegg hvor man ikke kan søke spesielle støtteordninger fra stat og fylkeskommune. Det finnes allikevel unntak, og man kan bli tildelt ett passende tilskudd også i slike saker.

Forutsetningen er at nye anlegg blir planlagte og utførte slik at de kan benyttes av personer med en funksjonshemming. Ved utbedring av gamle anlegg, må man ta hensyn til dette så langt det lar seg gjøre.

Følgende vedlegg bør legges ved i søknaden:

  • Opplysning om styringsfunksjon av anlegget
  • Opplysning om bruken/brukerne
  • Finansieringsplan
  • Årsregnskap for anlegget
  • Tegning av anlegget (ved nybygg)
  • Om mulig, legg også ved fremtidsplaner for anlegget, både med tanke på bruk og finansiering.

Ett eventuelt tilskudd, kan gis inntil 15% av samla kostnader (materielle kostnader, leiehjelp, dugnad).

Mottatte søknader blir behandlet under ett i oppvekst- og kulturutvalget og sendt formannskapet/kommunestyret for endelig avgjørelse (følger budsjett behandlingen).

Søknad

Søknad om investeringstilskudd

Søknadsfrist: 1. april

Kontaktinformasjon

Geir Stakkestad
E-post
Telefon 911 00 133
Mobil 911 00 133