Veiledning til utarbeidelse av reguleringsplan

Ein reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune. Planen skal tydelig vise framtidig utnyttelse av området, og gi en avklaring av hva bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i området. Til plankartet følger det også med et sett med reguleringsbestemmelser.

Det fins to typer reguleringsplaner: områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner. Områdereguleringsplaner kan bare utarbeides i kommunal regi, men detaljreguleringsplaner kan være både i privat og kommunal regi.

Bestille oppstartsmøte

Når en ønsker å gå i gang med reguleringsarbeidet, må det utarbeides et planinitiativ. Planinitiativet skal utarbeides i samsvar med Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 1, og sendes til kommunen før en bestiller oppstartsmøte med kommunen. Innsending av planinitiativet og bestilling av oppstartsmøte blir gjort via post@tysver.kommune.no. Tilbakemelding fra kommunen om møtetidspunkt blir gitt innen 2 uker fra kommunen har fått bestillingen.

Utarbeide og sende inn forslag til detaljreguleringsplan:

 • Konsulentfirmaet som utarbeider reguleringsplanen varsler oppstart av planarbeidet i media, samt at det publiseres på kommunen sine nettsider, og eventuelt på kommunen sin Facebook-side. Det må også sendes et eget varsel til grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere, aktuelle lag og organisasjoner, velforeninger, offentlige myndigheter og organ, samt andre som kan ha interesse av planarbeidet, eller blir omfattet av arbeidet.
 • Kunngjøringen består av en kartskisse med avgrensing av planområdet og en framstilling av forslaget med omtale av det planlagte formålet og eventuelle konsekvenser. Det må også opplyses om hvor en kan sende inn merknader/kommentarer.
 • Om planen krever konsekvensutredning (KU), skal planprogrammet legges ut på høyring samstidig.
 • Frist for merknader skal settes til seks uker fra varsling.

Plankonsulent skal utarbeide planforslag etter siste sosi-versjon for digitale planar: se, Nasjonal produktspesifikasjon for digitale planer.

Alle dokumenter skal sendes inn i filformat PDF, men føresegnene må også sendes i redigerbart format (word). Plankart må i tillegg sendes i filformat SOSI.

Nødvendig dokumentasjon:

 • Planomtale med risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Reguleringsføresegner
 • Digitalt plankart
 • Konsekvensutredning (KU) - ved krav om KU
 • Varslinger - kopi av kunngjøringsannonse (datert), samt varslingsbrev og liste over hvem som er varslet
 • Merknader og uttaler til planforslaget – merknadene som er kommet inn skal sendes inn, sammen med forslagsstiller sine egne kommentarer.
 • Ev. nødvendig tilleggsdokumentasjon om det er nødvendig

Offentleg ettersyn og høyring:

 • Saksbehandlingsfrist er 12 uker fra det er mottatt et komplett planforslag.
 • Ved mottak av planforslaget blir dokumentene gjennomgått og ev. mangler blir opplyst om.
 • Komplett planforslag behandles og blir lagt frem for Teknisk utval, som fatter vedtak om forslaget skal legges ut til høyring og offentlig ettersyn.
 • Kommunen kunngjør så vedtak om offentlig ettersyn og høyring i media, på kommunen sine nettsider og eventuelt på Facebook.
 • De samme partene/offentlige instansene og andre som fikk varsel om oppstart av planarbeidet, vil også bli varslet i eget skriv.
 • Det bes om innsending av merknader og uttaler innen 6 uker, enten til post@tysver.kommune.no eller i brevs form.

Planvedtak:

 • Når høyringsfristen er gått ut, sender kommunen innkomne merknader og uttaler til plankonsulent for vurdering og kommentarer.
 • Merknader og uttaler med kommentarer blir etter dette innarbeidet i planforslaget.
 • Plankonsulent sender så et revidert planforslag til kommunen.
 • Et ferdig planforslag blir behandlet i teknisk utvalg, og teknisk utvalg sin innstilling blir så sendt over til kommunestyret, som fatter et endelig vedtak om godkjenning av reguleringsplanen.
 • Etter at planen er ferdig behandlet blir reguleringsplanen kunngjort, i aviser og på nett, samt at parter, naboer, offentlige instanser og andre blir informert om vedtaket.
 • Det blir så sendt ut faktura for behandlingen.

Aktuelle lover og forskrifter: