Seksjonering

Formål

 • Kommunen kan gi bevilling til å opprette eierseksjoner etter eierseksjonsloven
 • En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan selges og pantsettes
 • Bygninger som skal seksjoneres, må være bygd eller ha rammeløyve.
 • Reseksjonering er endring av seksjonerte eiendommer

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsskjema om seksjonering. Skjemaet skal sendes til kommunen i tre eksemplar. Hvert eksemplar skal sendes inn med originale underskrifter. Dette må leveres/sendes inn i papirform. Skjema må være undertegnet av hjemmelshaver til eiendommen. Firmaattest må legges fram der hjemmelshaver er et firma. 
 • Situasjonskart som viser hvordan eiendommen skal seksjoneres. Parkering, fellesareal og eventuelt særeige til hver seksjon, må være avmerket på kartutsnittet. I tillegg skal eiendomsgrenser markeres med farge og gbnr. skrives på kartet. 
 • I tilfeller der ikke alt uteareal skal være fellesområde, må du tegne inn på kartet hvilket område som skal høre til hver seksjon, skriv TG (tilleggsareal grunn) og snr. Du må ha oppmålingsforretning over særskilt eierområde for hver seksjon. Særskilt eierområde kan f.eks. være at hver seksjon skal eie egen parkering eller eget hageområde. Dette medfører ekstra kostnad.
 • Tegninger skal vise alle plan og fasader, med tydelig markering for hver seksjon. Det kan med fordel benyttes egen farge på hvert snr. Alle tegninger skal leveres i tre eksemplarer
 • Vedtekter for sameiet må legges ved i ett eksemplar. Kommunen er forpliktet til å passe på at sameiet har vedtekter.

Søknadsskjema

Søknad om seksjonering (PDF, 2 MB)

Send søknaden til

Tysvær kommune, pb. 94, 5575 Aksdal

Vedtak - matrikkelføring - matrikkelbrev

 • Søknaden blir behandlet av kommunen.
 • Det blir fattet vedtak om seksjonering med hjemmel i eierseksjoneringsloven. Søker får skriftlig tilbakemelding når søknaden er godkjent. Dersom søknaden har mangler, blir søker varslet skriftlig.
 • Når seksjoneringen er ført i matrikkelen, sender kommunen dokumentene til tinglysing.
 • Tinglyste papir og matrikkelbrev blir sendt til rekvirent.

Gebyr

 • I saker uten befaring skal det betales 3 ganger gjeldende rettsgebyr. Må kommunen ha befaring, skal det betales 5 ganger gjeldende rettsgebyr. (1 rettsgebyr = 1199 kr i 2021)
 • I tillegg kommer tinglysingsgebyr og eventuelt gebyr for oppmåling av uteareal (tilleggsdel i grunn).

Kartutsnitt kan du ta ut på Se eiendom eller på Fonnakart. Du kan få hjelp til å ta ut kartutsnitt på servicetorget i kommunen

Lovverk:

Navneliste

 • Navneliste over dem som bor i bygningen skal legges ved dersom seksjoneringen gjelder en eksisterende bygning.
 • Navnelisten skal inneholde navn og adresse på alle leietakerne i boligen/-er på eiendommen.
 • Kommunen skal bruke disse opplysningene til å orientere alle leietakerne om kjøperett og mulighet til å klage på kommunen sin seksjoneringsløyve.

Reseksjonering

 • Framgangsmåten for reseksjonering er den samme som ved seksjonering. Det skal brukes eget skjema. Søknad om reseksjonering må sendes i papirutgave i tre eksemplarer til kommunen. En må legge ved situasjonskart / plan- /fasadetegninger som viser endringene.
 • En seksjon kan deles i to eller flere seksjoner. Dette kan hjemmelshaver til seksjonen søke om.
 • To eller flere seksjoner kan på samme måte slås sammen til en eller flere seksjoner.
 • Ved reseksjonering der oppdeling fører til oppretting av nye fellesarealer, må styret i sameiet sende inn skriftlig samtykke til dette.
 • Medfører oppdelingen opprettelse av nye seksjoner og dermed økning i det samlede antallet stemmer i sameiet, må styret avholde møte i sameiet. Styret kan deretter eventuelt gi godkjenning før søknad sendes til kommunen.
 • Skal formålet endres fra bolig til næring (eller omvendt), må hjemmelshaver innhente godkjenning fra sameiet, før innsending av søknad om reseksjonering.
 • De som har tinglyst pant i seksjonene, må gi skriftlig samtykke til reseksjonering.

Oppheving av seksjonering

 • Eierne av seksjonene kan skriftlig be om oppheving av seksjonene.
 • Alle ev. panthavere må signere på samtykke i oppheving av seksjoneringen.

Lovverk: Eierseksjonsloven