Park og friluft

Vi har flere parker, nærmiljøanlegg, lekeplasser og friluftsanlegg i kommunen.

Hvem har ansvar for kommunale park og friluftsområder?

Park og friluft utfører grøntfaglige driftsoppgaver tilknyttet kommunale bygg, friluftsområder  og idrettsanlegg. I tillegg deltar vi i utbygging/rehabilitering av kommunale grøntanlegg.

Avdelingen har også ansvar for å se til at nye lekeområder oppfyller krav til aktivitetsområder for barn og unge.

Park og friluft legger til rette for parker, nærmiljøanlegg, lekeplasser og friluftsanlegg med hensyn til trivsel og aktivitet for å bedre Tysvær sitt positive opplevelsesmiljø. Det tas vare på og tilrettelegges for trær og annen vegetasjon, og mulighet til opphold og fysisk aktivitet, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse for alle kommunens innbyggere.

Kommunen drifter og vedlikeholder disse park- og friluftsområdene i Tysvær

 • Bongsatjørn
 • Leirå
 • Søre-Åsen
 • Troppene
 • Svebakken
 • Borgøy
 • Nappatjørn
 • Aksdalsvatnet
 • Himakånå
 • Gurigjerde
 • Sandbekken

Trefelling/hogst på kommunal eiendom

Trefelling/hogst på kommunal eiendom er søknadspliktig. 

Innkomne søknader vurderes og godkjennes fortløpende. Spesielle saker kan få annen behandling.

Søknadsskjema om tillatelse til hogst og rydding på Tysvær kommunes eiendom

Kontakt Dag Leonard Fjelstad på tlf. 954 66 960 ved utført arbeid, og for eventuelle spørsmål.

Kontaktinformasjon

Trond Jøsang
Seksjonsleiar
E-post
Telefon 90 06 76 39