Klage på eiendomsskatt

Tysvær kommune ønsker at eiendomsskattetaksten skal være korrekt, derfor ønsker vi at eventuelle feil skal bli rettet. Hvis du mener at det er noe feil i grunnlaget for utregningen av taksten kan du ta kontakt med eiendomsskattekontoret på mail eller telefon.

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Når du har fått tilsendt oversikt over takst og skatt (skatteseddel), har du etter loven en klagefrist på seks uker.

Alle klager må fremmes skriftlig (se skjemaet nedenfor). Klagen må merkes tydelig med gårds- og bruksnummer, og evt. feste- eller seksjonsnummer. Klagen bør inneholde en begrunnelse på hvorfor du mener taksten ikke er korrekt, og relevant dokumentasjon bør vedlegges. Det må påregnes at det gjennomføres ny besiktigelse for å vurdere nye momenter.

Klage på taksten vil i første omgang gjennomgås administrativt av eiendomsskattekontoret slik at eventuelle feil kan rettes. Sakkyndig nemd behandler så alle klagene som er rettmessig fremsatt. Blir klagen tatt til følge, endres taksten. Opprettholdes taksten, oversendes klagen til Klagenemnda i kommunen. Taksten kan da gå opp eller ned, eller den kan opprettholdes. Avgjørelsen her er endelig og kan bare overprøves av domstolene.

Eiendomsskatten skal betales til forfall, selv om du har sendt inn en klage. Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales med renter.