Tilskudd til gjenstøping av gjødselporter

Rogaland fylkeskommune gir tilskudd til gjenstøping av gjødselporter. Tilskuddet faller inn under ordningen med tilskudd til vannmiljøtiltak.

Ved søknad om støtte til gjenstøping av gjødselporter gjelder følgende:

Det kan utbetales kr. 4000 i støtte til gjenstøping av gamle gjødselporter, som utgjør en risiko for avrenning til vann. Søknadsbeløpet gjelder per port, eller maksimalt kr. 8000 per gjødsellager.

Kommunen informerer om søknadsordningen til aktuelle grunneiere i forkant, setter tidsfrist for søknad, og sender samlet inn søknad for alle aktuelle private grunneiere.

Alle portene i gjødsellageret støpes igjen samtidig.

Kommunen må kunne dokumentere i søknad at gjødsellagrene er lokalisert på en slik måte at de utgjør en risiko for avrenning til sårbar vannforekomst.

Les mer om tilskuddsordningen på Rogaland fylkeskommune sine nettsider


Søknad sendes Tysvær kommune innen 10. januar.

Søknadsskjema