Støtte til medlemskontingent, kulturskole, leirer, cuper o.l.

Støtte til medlemskontingent i frivillige organisasjoner i Tysvær, turer/cuper med mer, samt årsavgift til Tysvær kulturskole.

Hvem kan søke om tilskudd?

  • Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan søke kommunen om støtte til dekning av medlemskapet i en frivillig organisasjon i kommunen for inntil kr. 2000,-
  • Barn og unge under 18 år fra familier med lav inntekt kan også søke om støtte til reiser, leirer, cuper og lignende i regi av frivillige organisasjoner for inntil kr. 2000,-

En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Med frivillig virke mener vi virksomhet som for det vesentligste er basert på frivillige gaver/innsamlede midler og/eller frivillig tidsbruk, og som har et ikke-kommersielt formål.

Tysvær kulturskole

Kommunen dekker egenandelen, ved innvilget søknad, (inntil kr. 4105,-) for undervisning ved Tysvær kulturskole.

Søknad om støtte til egenandel Tysvær kulturskole

Støtte til medlemskontingent

Søknad om støtte til medlemskontingent

Støtte til reiser, leirer, cuper og lignende

Søknad om støtte til reiser, leirer, cuper og lignende


For å få innvilget disse støtteordningene må forsørger ha lavere inntekt, etter skatt, enn følgende:

Inntektstabell
Familiesituasjon Inntekt
Enslig forsørger med ett barn Kr. 327 100
Enslig forsørger for to barn Kr. 402 600
Enslig forsørger med tre barn kr. 478 000
Par med ett barn Kr. 452 900
Par med to barn Kr. 528 400
Par med tre barn Kr. 603 800
Par med fire barn og over Kr. 679 300