Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort)

HC-kort er en parkeringstillatelse som gir adgang til parkering på parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede. Tillatelsen gis til søkere, som i tillegg til en forflytningshemming, kan dokumentere særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene.

Hvem kan søke?

Parkeringstillatelse gis bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. Institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede, kan tildeles tillatelse for parkering på HC-plasser med offentlig trafikkskilt.

To vilkår må være oppfylt for at søknad om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

 • Du må dokumentere at du på grunn av forhold ved bosted, arbeidssted eller andre adresser du besøker regelmessig, har et særlig behov for å forenkle parkeringssituasjonen. Du må i søknadsskjemaet beskrive hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde.

Søker du som passasjer, må også et tredje vilkår være oppfylt:

 • Det må fremgå av legeerklæringen og egne opplysninger om du har behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen. Det må gjøres rede for hvorfor du eventuelt ikke er i stand til å vente inne på for eksempel et venterom, mens fører flytter bilen til en ordinær parkeringsplass etter å ha fulgt deg inn.

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

NB! Du må søke enten som fører eller som passasjer. Har du har fått HC-kort som fører, kan du ikke bruke HC-kortet de gangene du er passasjer. HC-kortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknadsskjema
 • legeerklæring
 • passfoto
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører
 • kopi av ID-kort om du søker som passasjer (for eksempel pass, bankkort med bilde, ledsagerbevis)

Nedenfor finner du skjemaet du skal bruke. Alle punktene i søknadsskjemaet må fylles ut. Trenger du mer plass, kan du legge ved et eget ark med flere opplysninger. Søker du på vegne av en person over 18 år, må du legge ved kopi av vergeattest eller fullmakt. Foresatte kan søke på vegne av sine barn opp til barnet er 18 år.

Slik søker du:

Søknad om parkeringskort (PDF, 106 kB)

Fyll ut skjema og send til:
Tysvær kommune, postboks 94, 5575 Aksdal


I søknaden må du beskrive hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet på stedene du besøker. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av dine behov. Tenk derfor gjennom følgende spørsmål:

 • Hvor har du problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Oppgi gateadresse. Vær så nøyaktig som mulig, da dette vil gi deg raskere behandling av søknaden din.)
 • Hvorfor har du behov for parkeringslettelse der?
 • Hvor viktig er dette behovet for deg?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege? Legg gjerne ved dokumentasjon om det er tilfelle.

Legeerklæring

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og hvilke hjelpemidler du benytter deg av. Det er viktig at legen din gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurderingen av din forflytningsevne. Søker du som passasjer, må legen i tillegg beskrive ditt behov for regelmessig hjelp utenfor motorvognen.

For deg som har parkeringstillatelse fra før

Du må selv passe på å søke på nytt dersom du fortsatt har et særlig behov for parkeringstillatelse. Søknadsprosessen er den samme enten man søker for første gang eller har tillatelse fra før. Skal du søke på nytt er det lurt å være ute i god tid, men tidligst tre måneder før inneværende parkeringstillatelse utgår. Dette er fordi vi trenger oppdaterte opplysninger for å behandle søknaden. 

Slik behandles søknaden din

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du ikke er enig i vedtaket. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klagen må sendes per post og være undertegnet med klagers signatur. 

Bruk av parkeringstillatelsen

Ved parkering skal HC-kortet plasseres godt synlig i frontruten. Det er viktig at gyldighetsdatoen og kortnummeret alltid ligger synlig og lesbart for trafikkbetjenter. HC-kortet skal forevises dersom det blir etterspurt ved kontroll.

HC-kortet er utstedt til deg personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person og ikke bilen, og du må alltid være med i bilen når HC-kortet brukes.

Du må levere tilbake HC-kortet når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn HC-kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Hvor kan du parkere med HC-kort?

 • På reserverte offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede (skiltet).
 • På avgiftsbelagte offentlige parkeringsplasser uten å betale avgift.

Merk at tidsbegrensningen varierer. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert og følge skiltingen på stedet.

Hva gjør du hvis du mister kortet?

Dersom du skulle være uheldig å miste HC-kortet må du melde det som tapt/stjålet til politiet. Hos politiet får du en tapsmelding/bekreftelse på anmeldelsen. Ta med denne og nytt bilde av deg til servicetorget og vi lager nytt HC-kort til deg.  

Trenger du hjelp til å søke?

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Servicetorget på telefon 52757000 eller besøk oss på Rådhuset i Aksdal. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. 

Lover og regler

Forskrifter:

Behandling av personopplysninger

For å kunne behandle søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede har kommunen behov for å identifisere deg og kontrollere at du oppfyller kriteriene. I søknadsprosessen vil vi derfor be om både kontaktopplysninger, fødsels- og personnummer, helseopplysninger og informasjon om hvor behovet for parkering er størst. For å kunne gi deg en parkeringstillatelse ber vi også om et bilde av deg og kopi av din identifikasjon.

Data lagres i fagsystem som leveres av tredjepart, og blir ikke brukt til andre formål. Opplysningene lagres så lenge tillatelsen er gyldig. Som offentlig myndighet er det vårt ansvar å behandle personopplysningene dine for å kunne tilby denne tjenesten.

Dersom du får parkeringstillatelse, vil parkeringsbevisets kortnummer, tillatelsens gyldighetsperiode, ditt fødselsår og om du er fører eller passasjer legges inn i det offentlige HC-registeret. HC-registeret gir oversikt over hvilke kommunale parkeringstillatelser for forflytningshemmede som til enhver tid er gyldige.

Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til at Tysvær kommune kan behandle dine personopplysninger gjennom bruk av ordningen. Trekker du tilbake ditt samtykke, skal alle personopplysninger du har gitt fra deg slettes, men du vil da miste din parkeringstillatelse.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil, ved å kontakte kommunen.

Du kan også ha rett til å få slettet opplysninger om deg selv. Dersom du mener kommunen behandler informasjon om deg som ikke er nødvendige, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. Det vil bli gjort en konkret vurdering.