Om folkehelse

Folkehelse har lenge vært et viktig satsningsområde i kommunen, og har etter innføring av ny Folkehelselov i 2012 fått enda mer fokus.

Hva gjør vi?

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorene som medfører helserisiko, og styrke de faktorene som bidrar til bedre helse. Å utjevne sosiale helseforkjeller hos innbyggerne er også ett viktig arbeid.

Målet er at innbyggerne i Tysvær skal oppleve god helse, trivsel og livskvalitet - gjennom hele livet.

Folkehelsearbeidet er forankret i kommunens plansystem, og blir brukt i ulike sektorer i kommunen hver dag. Hele organisasjonen skal fremme folkehelse i alle oppgaver som kommunen er tillagt, som utvikling, planlegging, forvaltning og tjenesteytelser. Kommunen skal også ha løpende oversikt over befolkningens helse, og bruke denne informasjonen aktivt i mål- og planarbeid og gjennomføring av eventuelle tiltak.

Folkehelsearbeid er et lagarbeid, der både offentlig, privat og frivillig sektor bidrar. Et godt samarbeid på tvers av alle desse sektorene er derfor også for Tysvær kommune sin folkehelsepolitikk.

Koordinering

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, les mer på Folkehelseloven § 5-7. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

Folkehelsekoordinator er en av de som skal være med å sikre denne innsatsen. Folkehelsekoordinatoren er organisert i resultatområde Helse og mestring, men arbeider tett med andre resultatområder, frivillige lag og organisasjoner, lokalt næringsliv, Rogaland fylkeskommune og andre kommuner. 

Rapporter og dokument

Kontaktinformasjon

Ann-Kristin Berge Dahle
Fagleder
E-post
Telefon +47 94 82 50 13