Om folkehelse

Folkehelse har lenge vært et viktig satsningsområde i kommunen, og fikk etter innføring av Folkehelselov i 2012 et enda større fokus.

Hva gjør vi?

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorene som medfører helserisiko, og styrke de faktorene som bidrar til bedre helse. Å utjevne sosiale helseforkjeller hos innbyggerne er også ett viktig arbeid.

Målet er at innbyggerne i Tysvær skal oppleve god helse, trivsel og livskvalitet - gjennom hele livet.

Folkehelsearbeidet er forankret i kommunens plansystem, og utøves i ulike sektorer i kommunen hver dag. Hele organisasjonen skal fremme folkehelse i oppgaver som kommunen er tillagt, som utvikling, planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal også ha løpende oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer, og bruke denne informasjonen aktivt i mål- og planarbeid og gjennomføring av tiltak.

Folkehelsearbeid er et lagarbeid, der både offentlig, privat og frivillig sektor bidrar. Et godt samarbeid på tvers av alle desse sektorene er derfor viktig i Tysvær kommune sin folkehelsepolitikk.

Koordinering

Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, les mer i Folkehelselovens § 5-7. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk.

Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom.

Folkehelsekoordinator er en av de som skal være med å sikre denne innsatsen. Folkehelsekoordinatoren er organisert i avdeling for samfunnsutvikling, men arbeider tett med andre resultatområder, frivillige lag og organisasjoner, lokalt næringsliv, Rogaland fylkeskommune, kommuner og andre. 

Rapporter og dokument

Kontaktinformasjon

Ann-Kristin Berge Dahle
Fagleder
E-post
Mobil 94 82 50 13