Om SFO


Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

Skolefritidsordningen skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Skolefritidsordningen skal ha vedtekter som fastsettes lokalt av kommunen. Vedtektene skal som et minimum inneholde eierforhold, opptaksmyndighet, opptaksriterier, opptaksperiode, oppsigelse av plassen, foreldrebetaling, leke- og oppholdsareal, daglig oppholdstid, åpningstider og bemanning og ledelse.

Utdanningsdirektoratet har laget en nettressurs om kvalitetsutvikling i SFO for at kommuner, skoler og skolefritidsordninger kan dra nytte av erfaringene fra prosjekt Helhetlig skoledag og tilsvarende arbeid med utvikling av kvalitet på SFO. Nettressursen inneholder blant annet beskrivelse av faktorer for kvalitetsutvikling i SFO, veiledning for å lage kommunale planer for kvalitetsutvikling og flere eksempler fra kommuner og skoler. Lenke til nettressursen

  • Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling.
  • Skolefritidsordningene kan enten være private eller kommunale.
  • Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordninger.
  • Staten fører tilsyn med de kommunale skolefritidsordningene.
  • Opplæringsloven § 13-7 fastslår at kommunen skal ha et tilbud om SFO til barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

Det er ikke krav om pedagogisk personale i SFO, men det er krav om politiattest for den som tilsettes.