Tysvær opplæringssenter tilbyr undervisning for personer som etter lov har rett på spesialundervisning.

Opplæringslova
§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller halda vedlike grunnleggjande
dugleik, har rett til slik opplæring”.

Kriterier 
Du må være over opplæringspliktig alder.
Du må ikke ha eller kunne få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne.
Du må på grunn av sykdom, skade eller ulykke, ha behov for fornyet grunnskoleopplæring / spesialundervisning.

Tysvær opplæringssenter er en viktig faktor i habilitering og rehabilitering av mennesker med ulike læringsbehov. Det er et nært samarbeid med personer i hjem/egen bolig, miljøpersonalet, ergo/fysioterapaut, logoped og brukernes pårørende. Opplæringssentret gir tilbud til mange grupper med ulike læringsbehov innen mestring av dagliglivets aktiviteter, alternativ kommunikasjon og data, norsk, matematikk, engelsk etc.

Voksne med spesifikke vansker 
Vi vet at mange voksne har spesifikke lese- og skrivevansker, og kan ha bruk for kompenserende strategier og event. hjelpemidler innen data. Andre kan ha vansker med matematikk. Det er svært viktig å forstå at lærevansker av denne typen ikke har noen sammenheng med det generelle evnenivået, men kan medføre problem både personlig og i jobbsammenheng. Du som har slike vansker kan søke hjelp.

Voksne med ulike sansehemminger 
Voksne med tale-, syns-, hørsels- eller andre funksjonshemminger kan og ha rett på særlig tilrettelagt opplæring eller trening. Det samme gjelder personer med erverva sykdom eller skade og som trenger ny læring.

Voksne med generelle lærevansker 
Personer med generelle lærevansker eks. personer med psykisk utviklingshemming, kan også ha rett på voksenopplæring.

Voksne med multihandikap 
Personer med multihandikap kan ha rett til hjelp innen samhandling/alternativ kommunikasjon, organisering, hukommelse og sansestimulering.

Voksne med psykiske lidelser 
Personer med psykiske lidelser kan ha rett til spesialundervisning og kan søke hjelp.

Å søke om hjelp 
Du kan søke om spesialundervisning på eget skjema. Du kan også få hjelp ved henvendelse til Tysvær opplæringssenter

PPT vurderer om du trenger spesialundervisning. Tilmeldingsskjema fås på Tysvær opplæringssenter eller på PPT. PPT vurderer og utarbeider en sakkyndig vurdering.

Vedtak 
Rektor ved Tysvær opplæringssenter fatter vedtak om timer til spesialundervisning på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Rektor tildeler årstimer.

IOP 
Det blir årlig utarbeidet en IOP (Individuell opplæringsplan) med utgangspunkt i sakkyndig vurdering. Denne skal si noe om målene ved undervisningen, innhold og omfang og hvordan undervisningen skal organiseres. Dersom det er mulig skal du, dine medhjelpere og eventuelt pårørende være med å utarbeide IOP. Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.