Med hjemmel i Forurensningsforskriften,FOR 2004-06-01 nr. 931,§16-4.2 har Tysvær kommune vedtatt at årsforbruk kommunalt vann- og avløp for næringsvirksomhet, inkl. jordbruk skal fastsettes ut fra målt forbruk, dvs. med bruk av vannmåler.

Forbruket av vann- og avløp i bolig/fritidsbygg blir i hovedsak beregnet ut fra et stipulert forbruk. Den enkelte gebyrpliktige kan kreve at årsforbruket blir fastsatt ut fra målt forbruk, med vannmåler.

Vannmåleren leies ut av kommunen. Den gebyrpliktige betaler et forskudd for  bruk av vann og /eller avløp.  Målerstanden skal årlig meldes inn til kommunen. Faktisk forbruk blir gjort opp mot forskuddet på 1 gebyrtermin påfølgende år.

Informasjon om ordningen med bruk av vannmåler kan gis ved henvendelse til Tysvær kommune, Resultatområde teknisk.