Være sammen er en materialpakke/et program som er utarbeidet av Senter for atferdsforskning i samarbeid med Eyvind Skeie. Programmet vil forbedre kvaliteten i barnehagene innen for områdene: tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av utfordrende atferd og relasjonsbygging på alle nivåer.

Være sammen implementerer den varme og grensesettende voksenstilen blant alle barnehagens ansatte. Være sammen ser på barnehagen som en arena for barnets medvirkning og modning.

Tredelt innhold:

  • Kompetanseheving gjennom teori og praksis
  • Materiellpakke for samhandling mellom barn og voksne
  • Vekt på foreldre og foresattes rolle

Mer info: www.vaeresammen.no

“Være sammen er tenkt som kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling av barnehagen. Det gjelder både den enkelte ansatte og hele barnehagen samlet. En viktig faktor er personalets forpliktelse på å oppnå en endring” - Pål Roland, dosent, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitet i Stavanger.