For å øke vår kompetanse og få et mer systematisk arbeid er vi med på ulike prosjekt knyttet til Haugalandsløftet. Målet er å ha et godt system innad i barnehagen for å avdekke og sette i verk tiltak for barn tidligst mulig.

Et av de prosjektene barnehagen deltar i ledes av Pål Roland. Hans forelesningsrekke følges av to ansatte i Fjellhaug. De ansatte har ansvar for å få denne kunnskapen ut til foresatte og andre ansatte i barnehagen. Målet er at få innarbeidet en autoritativ voksenrolle.

Pål Roland arbeider på Adferdssenteret i Stavanger og viser til at voksne må lære barn hvordan de skal handle i ulike situasjoner. Han viser til at en må sette i verk tiltak tidlig dersom en ser uønsket adferd hos barn. Voksne må avlære uønsket adferd og samtidig lære barn hvordan de skal håndtere ulike situasjoner.

Gjennom forelesningene forteller han om kjennetegn som voksne må være oppmerksom på. Her viser Roland til at barn kan ha en reaktiv eller pro - aktiv aggresjonsform. Den aggresjonsformen som er mest fremtredende hos barnet har stor betydning for hvordan barnet handler i ulike situasjoner. Barnehagene må derfor kjenne til ulikhetene og tilpasse tiltakene mot barna etter denne kunnskapen.

Utestenging foregår selv i barnehagen og her er det særlig viktig at voksne som arbeider med barn kjenner til hvordan de skal gripe inn. Roland gir barnehagene konkrete forslag til tiltak, og ved å arbeide systematisk med den teori Roland viser til, skal barnehagene stå bedre rustet til å kjenne igjen samt sette i verk tiltak raskt. Roland viser til at av- og omlæring må skje i barnehagen. Det er i de første leveår barna i størst mulig grad utvikler mønster i hjernen for adferd og det er derfor gunstig at en lærer barna tidlig hvordan handle istedenfor å skulle arbeide med dette når handlingsmønster har vært i bruk over lengre tid. Barnehagenes evne til å sette i verk tiltak er en viktig forutsetning for å få komme dit hen at alle barnehager får innarbeidet en autoritativ væremåte.