Handlingsplan for avdekking av mobbing ved Frakkagjerd ungdomsskole

1) Rutiner og meldeskjema

Når en voksen får melding om at en elev ikke har det trygt og godt vil det bli levert et skriftlig meldingsskjema til skolens ledelse. Sammen med sosialrådgiver blir det iverksatt undersøkelse og videre saksgang blir bestemt. Skolen skal i løpet av 1 uke sette i gang tiltak for å få gjort noe med det som blir meldt inn. Hvis ikke det skjer kan du melde saken videre til Fylkesmannen i Rogaland (se video under denne artikkel).  Alle ansatte har en plikt til å følge med og gripe inn umiddelbart ved mobbing og uønsket oppførsel. Les mer på lenken fra Utdanningsdirektoratet om hvordan skolen og de hjemme skal gå fram i saker om det psykososiale skolemiljøet.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/ 

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Video fra Fylkesmannen:

https://youtu.be/9ewPaNLozV8 

2) Ordensreglement

Sammen med FAU vil det årlig bli en gjennomgang av skolens ordensreglement. Brudd på dette reglementet fører til anmerkninger i orden og oppførsel. Foreldre blir varslet direkte på SMS når det blir gitt anmerkning. Dette er for at hjemmet skal være informert raskest mulig om hendelser. I alvorlige brudd på reglementet vil skolen ringe hjem og opplyse om hva som er skjedd.

pdf icon  Orden og oppførsel

(Kilde: Frakkagjerd ungdomsskoles nettside, lastet ned 20.12.18)

3) Skolens arbeid for å sikre et godt psykososialt skolemiljø

Tysvær kommune har utarbeidet en sosial læreplan. Den tar for seg emner som empati, glede og humor, prososial atferd, selvhevdelse, ansvarlighet, selvkontroll, arbeidsvaner og samarbeid. Disse emnene blir tatt opp av lærerne og er satt inn i et årshjul. Frakkagjerd ungdomsskole har og laget en plan for elevenes psykososiale skolemiljø som sier noe mer om hvordan skolen helt konkret jobber for å forebygge, følge opp, avdekke og forhindre uønsket atferd.

pdf icon Sosial læreplan

(Kilde: Frakkagjerd ungdomsskoles nettside, lastet ned 20.12.18)

pdf icon Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

(Kilde: Frakkagjerd ungdomsskoles nettside, lastet ned 20.12.18)

I tillegg benytter vi kartlegginger og undersøkelser for å jobbe med det psykososiale skolemiljøet. I Elev- lærer- og foreldreundersøkelsen får skolen nyttig informasjon som er til hjelp når en skal prioritere tiltak som skal bedre det psykososiale skolemiljøet.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser  

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

I tillegg benytter skolen SPEKTER som er en ikke-anonym undersøkelse som sier mer om hvordan det er i den enkelte klassen og går litt mer i dybden på det psykososiale skolemiljøet.

https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/filmer-boker-og-verktoy/spekter-kartleggingsverktoy

(Kilde: Læringsmiljøsenteret)