Alle lag og foreninger som driver aktivitet for barn og unge i Tysvær kommune kan søke om kulturmidler. Kulturmidler er en årlig driftsstøtte til lag og foreninger i kommunen.


For å få driftstilskudd må organisasjonen:

1. drive aktivitet for barn og unge (ikke til foreninger med bare voksne medlemmer)
2. ha hovedtilholdssted i Tysvær
3. være åpen for alle
4. ha en demokratisk oppbygging, egen økonomistyring og egne vedtekter
5. ha et demokratisk valgt styre
6. bygge på individuelt medlemskap
7. ha en medlemskontingent på minst kr 100,- pr år
8. ha minst 10 aktive medlemmer m/bostedsadresse i Tysvær
9. ha minst 8 samlinger pr. år for medlemmene (utenom styremøter o.l.)

  • Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og bekreftet sitt medlemskap ved årlig innbetaling av kontingent.
  • Familiemedlemskap er tilskuddsberettiget, men alder på medlemmene i familien må spesifiseres da disse vurderes særskilt. Støttemedlemmer skal ikke føres opp da de ikke er tilskuddsberettiget.
  • Interkommunale foreninger tildeles støtte etter antall medlemmer bosatt i Tysvær i alderen 0 – 19 år.
  • Følgende foreninger er ikke berettiget til driftstilskudd: politiske partier, bedriftsidrettslag, bedriftsforeninger o.a. organisasjoner som primært skal ivareta medlemmenes eller utenforståendes økonomiske og yrkesmessige eller kommersielle interesser, med formål i strid med lov eller politivedtekter.
  • Unntak vedr. antall medlemmer og størrelse på kontingent kan gjøres i spesielle tilfeller.

    (Retningslinjene ble revidert og godkjent av kommunestyret, februar 2020)


Søknadsfrist for 2020 er 1. april!