SandbekkenPark og friluft utfører grøntfaglige driftsoppgaver tilknyttet kommunale bygg, friluftsområder  og idrettsanlegg. I tillegg deltar vi utbygging/rehabilitering av kommunale grøntanlegg.

Avdelingen har også ansvar for å se til at nye lekeområder oppfyller krav til aktivitetsområder for barn og unge.

Park og friluft legger til rette parker, nærmiljøanlegg, lekeplasser og friluftslivanlegg med hensyn til trivsel og aktivitet for å bedre Tysvær sitt positive opplevelsesmiljø. Det tas vare på og tilrettelegges for trær og annen vegetasjon, og mulighet til opphold og fysisk aktivitet sikres, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse for alle kommunens innbyggere.

Friluftsområder

Kommunen drifter og vedlikeholder disse park og friluftsområdene i Tysvær

 • Bongsatjørn
 • Leirå
 • Søre-Åsen
 • Troppene
 • Svebakken
 • Borgøy
 • Nappatjørn
 • Aksdalsvatnet
 • Himakånå
 • Gurigjerde
 • Sandbekken

 

Trefelling/hogst på kommunal eiendom er søknadspliktig. Innkomne søknader vurderes og godkjennes fortløpende. Spesielle saker kan få annen behandling. Kontakt skogbrukssjefen for informasjon og søknad.