Park og friluft utfører grøntfaglige driftsoppgaver tilknyttet kommunale bygg og anlegg. I tillegg deltar vi utbygging/rehabilitering av kommunale grøntanlegg.

Avdelingen har også ansvar for å se til at nye lekeområder oppfyller krav til aktivitetsområder for barn og unge. Park og friluft legger til rette parker, nærmiljøanlegg, lekeplasser og friluftslivanlegg med hensyn til trivsel og aktivitet for å bedre byens positive opplevelsesmiljø. Det tas vare på og tilrettelegges for trær og annen vegetasjon, og mulighet til opphold og fysisk aktivitet sikres, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse for alle kommunens innbyggere.

Trefelling/hogst på kommunal eiendom er søknadspliktig. Innkomne søknader vurderes og godkjennes fortløpende. Spesielle saker kan få annen behandling. Kontakt skogbrukssjefen for informasjon og søknad.