Levekårutvalet har ansvar for utvikling og oppfølging av kommunale tenester på kultur-, fritids-, barnehage-, skule-, helse-, sosial- og omsorgsområdet, i samsvar med føringar i lover og forskrifter og lokale målsettingar og vedtak.

Utvalet rapporterer direkte til kommunestyret, men saker med økonomisk konsekvens for kommunen går via formannsskapet og evt. vidare til kommunestyret.

Utvalet avgjer, som 1. instans, dei sakene innan ansvarsområde nemnt ovanfor, der avgjerdsrett ikkje er delegert til rådmannen eller gjennom særlov til fagperson.

Du finn utfyllande informasjon om levekårutvalet sine oppgåver og ansvar i Delegeringsreglementet og Reglement for kommunestyret og politiske utval.

Medlemmer i levekårutvalet i perioden 2019 - 2023:

Navn Parti Rolle Mobil
Birgit Lilleskog Senterpartiet Leder 456 00 196
Ståle Berge Arbeiderpartiet  Nestleder      944 98 140
Aud Irene Eikemo Arbeiderpartiet Medlem 470 28 186
Ingrid Velure-Eide Arbeiderpartiet Medlem 922 50 401
Erlend Dale Senterpartiet Medlem 480 39 090
Steinar Høyvik Kristelig Folkeparti     Medlem 900 61 073
Sissel Hansen Tysse Høyre Medlem 478 43 770  
Bill Clinton Høyre Medlem 947 81 824
Jan Atle Kalkvik Fremskrittspartiet Medlem 901 09 140