Formannskapet har, saman med kommuneplanutvalet, ansvar for heilskapsplanlegging. Formannskapet har vidare ansvar for økonomi, interkommunalt samarbeid, eigedomsforvaltning og større/prinsipielle saker som ikkje er lagt til andre utval.

Formannskapet skal behandle og gjere vedtak eller gi innstilling til kommunestyret i saker som gjeld:

  • Politiske leiings- og samordningsoppgåver, inkl. samarbeid med andre kommunar.
  • Leie og samordna arbeidet med økonomiplanen, inkl. legga fram forslag til økonomiplan og årsbudsjett.
  • Behandle alle prinsipielle saker vedkommande kommunal drift og tenesteproduksjon som har økonomisk verknad.
  • Overordna styring av den kommunale eigedomsmassen, med vurdering av samla volum, kjøp og sal av kommunale tomter og eigedomar, innleige av bygningar og areal, byggvedlikehaldsinnsatsar, m.v.
  • Saker om kjøp, sal, makeskifte eller pantsetting av fast eigedom, og saker om å gje frå seg eller hefta bort rettar i fast eigedom, når eigedommen eller rettane har ein verdi på mindre enn 10 mill. kroner
  • Stortingsval, kommune- og fylkestingsva
  • Næringssaker

Du finn meir informasjon om formannskapet sitt ansvar og oppgåver i Delegeringsregelmentet og i Reglement for kommunestyret og politiske utval.

Formannskapsmedlemmer i perioden 2019 - 2023:

Sigmund Lier Arbeiderpartiet         Ordfører 971 98 320 
Sven Ivar Dybdal Senterpartiet Varaordfører        928 35 112
Maren Økland Arbeiderpartiet Medlem 975 03 039
Lillian Vikra Arbeiderpartiet Medlem 908 89 978
Per Johan Lyse Senterpartiet Medlem 470 36 006
Gunn Marit Lygre Kristelig Folkeparti Medlem 951 46 903
Randi Iren Rettedal Fremskrittspartiet Medlem 916 70 607
Monika Lindanger Høyre Medlem 928 16 840
Arvid Benes Bakken Høyre Medlem 907 51 743