Maksimalsatser og rettledende kostnadsgrenser for skogkulturtiltak i Rogaland, og tilskudd gjennom NMSK ordningen
Revidert 2019.

Fylkesmannen har i samarbeid med de skogansvarlige i kommunene utarbeidet disse maksimalsatsene. Kommunen har ansvar for å godkjenne kostnadene for investeringstiltak i skogbruket. Kommunen skal vurdere om tiltakene er skogfaglig forsvarlig og at kostnadene er økonomisk forsvarlige. Kommunen sine vurderinger skal legges til grunn ved tilskudd, skogfond og andre skattemessige forhold ved tiltaket.

Kostnadsgrenser for ordinært skogbruk:

Grøfting: Vassjuk skogsmark.
Bare fastmark (mindre enn 30 cm torv over mineraljord) etter hogst.
Kostnad inkl. transport og flytting 1400 kr/daa eller 20 kr/løpemeter.

Suppleringsgrøfting og grøfterensk:
Kostnad inkl. transport og flytting 20 kr/løpemeter.

Gjødsling av fastmark:
Vi tilrår startgjødsling, flekkgjødsling etter 5-6 år (30 kg/daa) og breigjødsling etter 10-12 år (70-80 kg/daa). Kostnad inkl. transport og arbeid.
Rettledende: 250 kr/daa. Maks: 300 kr/daa.

Flaterydding:
Gjelder flaterydding ved 1. gangs etablering av kulturskog – m.a. rydding av einer.
Rettledende: 400 kr/daa. Maks: 550 kr/daa

Markberedning:
Rettledende: 500 kr/daa. Maks: 750 kr/daa

Plantekjøp:
Kommunene bør ta et ansvar for koordinering av plantekjøp for å få ned transportkostnadene. Selve plantekostnaden er gitt fra planteskolene og varierer sterkt fra treslag til treslag.

Plantekjøp dekker: Kjøp av planter inkl. frakt og emballasje, behandling av plantevernmidler i planteskolene, lagerkostnader og startgjødsling.

Rettledende: 3 kr/stk for plantekjøp. Maks: 8 kr/stk for plantekjøp.
Rettledende: 40 øre for frakt og lagerkostnader, ekskl. startgjødsling. Maks: 50 øre for frakt og lagerkostnader, ekskl. startgjødsling.

Plantearbeid:
Rettledende: 2,80 kr/stk. Maks: 4,50 kr/stk

Suppleringsplanting:
Rettledende: 3,30 kr/stk. Maks: 4,50 kr/stk.

Ungskogpleie (erstatter tidligere avstandsregulering og mekanisk etterarbeid)
Rydding av løv og annen uønsket vegetasjon.
Rettledende: 450 kr/daa. Maks: 550 kr/daa.

Stammekvisting:
Stammekvisting av 60-100 stammer pr. dekar.

To omganger.
1. gang: Rettledende: 500 kr/daa. Maks: 700 kr/daa.
2. gang: Rettledende: 800 kr/daa. Maks: 1000 kr/daa.

 

TILSKUDDSSATSER

For alle overstående tiltak gis det 50% tilskudd gjennom NMSK ordningen.

I tillegg gis det 30% tilskudd fra det kommunale næringsfondet.

 

Klikk her for å lese forskriften om tilskudd.