Totalt skogareal i Tysvær er på 165000 daa. Av dette er 146000 daa produktiv skog. Dvs økonomisk drivbar skog.. Tysvær kommune ønsker å legge til rette for et aktivt skogbruksmiljø i kommunen der skogeiere, lokalt skogeierlag og andre interesserte ønskes velkommen til å bidra på en positiv måte.

De fleste av eiendommene i kommunen er privateide. Eiendommene er utprga små, med en gjennomsnittlig størrelse på 157 daa.

Relevante lover og forskrifter

 

Bioenergi:

Skogen er den største kilden til produksjon av bioenergi i Norge. Mest vanlig er direkte forbrenning av ved, flis og pellets til oppvarming – enten i vanlige vedovner, sentralfyringsanlegg eller fjernvarmesentralar. 

Potensialet for økt bruk av tre til bioenergiproduksjon er stort. Hogsten er nemlig langt lavere enn tilveksten. I tillegg blir i dag hogstavfall, som topper og kvist, stort sett liggende ubrukt igjen i skogen.