Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Begrepet Vurdering av læring brukes om prøver og oppgaver som gir informasjon om hva eleven kan på et gitt tidspunkt.

Utdanningsdirektoratet viser til fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale i vurderingsprosesser som har til formål å fremme læring.

4 viktige prinsipp for underveisvurdering

1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som forventes av dem 
2. Elevene skal ha tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 
3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg 
4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling

Lærerene tilbake-/fremovermelding

 • Underveisvurderingen skal inneholde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven og skal gis som meldinger med sikte på faglig utvikling.
 • Tilbake- og fremovermeldingene skal i hovedsak rettes mot læringsmål og kriterier som er kjent for eleven. 
 • Tilbake- og fremovermeldingene skal føre til læring, og elevene skal få sjansen til å forbedre seg i temaet de ble vurdert i. 
 • Meldingene kan gis muntlig eller skriftlig, og skal inneholde både hva eleven mestrer og vekstpunkter som eleven kan arbeide med.

Egenvurdering

 • For at elevene skal kunne tenke over hvor de er i sin læringsprosess, er egenvurdering viktig.
 • Egenvurdering vil si at eleven vurderer seg selv og reflekterer over hvorvidt et læringsmål er nådd eller ikke.
 • Elevene må derfor lære å vurdere seg selv, slik at de forstår hva de skal lære, og hva de skal gjøre for å nå målet .

Hva kan dere som foreldre/ foresatte bidra med for å styrke læringen?

 • Snakke positivt om skole og læring
 • Følge med på det som kommer hjem av informasjon fra skolen
 • Hjelpe barnet med å innarbeide gode rutiner for leksearbeid
 • Reflektere sammen med barnet over hvordan det jobber med skolearbeidet
 • Spørre om barnet kan fortelle om ukas læringsmål og hvordan han/hun har tenkt å nå disse
 • Høre om læringsmålene er nådd hver uke. Det er ikke alltid nok at leksene er gjort. Å gjøre er ikke sidestilt med å lære.
 • Ta kontakt med skolen dersom du opplever at ditt barn strever med å lære
 • Vite at følelsen av å mestre gir barn og unge lyst til å lære mer!
 • Bruke tid sammen med ditt barn og les kommentarene barnet får fra læreren på arbeid som er utført. Hjelp barnet med å jobbe videre med det læreren anbefaler for at barnet skal forbedre seg i faget.
 • Etterspørre informasjon om ditt barns læring på utviklingssamtalene.
 • Tenke over at vi har ulike læringsstiler og lærer på mange forskjellige måter. Voksne må legge til rette for at hvert barn får kjennskap til hvordan det lærer best.