Førresfjorden barnehage er en barnehage med flerkulturell pedagogisk teori og praksis. Språklig, kulturelt og religiøst mangfold er normalt  og mangfoldet er en naturlig del av hverdagen vår. Dette påvirker barnehagens innhold, arbeidsmåter og organisering. Vi tilrettelegger for flerspråklige barn som en naturlig del av barnehagens indre liv.

Hovedmål
Barnehagen skal ha en flerkulturell pedagogikk der språklige, kulturelle og religiøse utrykk blir synliggjort i hverdagslivet slik at alle barns identitet blir bekreftet

Språklig, kulturelle og religiøse forskjeller ses på som en BERIKELSE

  • Personalet ivaretar barnas rett til å være annerledes i felleskapet og alle er inkludert i barnehagens fellesskap:
  • Ulike språk, kulturer og religioner annerkjennes og synliggjøres i planer, innhold og i organiseringa av barnehagen. 
  • Barn og foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn skal oppleve å bli inkludert, likeverd og deltakelse 
  • Barnehagen skal gi rom for barnas ulike identiteter slik at barnehagen bli en arena hvor ulike barn får styrket sitt selvbilde og får en positiv  opplevelse av seg selv 
  • Vi ønsker å sette fokus på mangfoldet vårt og gi barna positive og sansbare opplevelser og kunnskap. 
  • Vi ønsker at barnas  erfaringer knyttet til språk, kultur og religion skal gjenspeiles i barnehagens hverdag, slik at barna kan finne gjenkjennelse  og identitetsbekreftelse