Underretning om planendring - Kvinnesland B54 - Detaljregulering

Tysvær kommune har vedtatt endring av detaljplan Kvinnesland B 54 – planid 201401 i teknisk utvalg den 07.10.21. Vedtaket er gjort i samsvar med pbl § 12-14.

Behandling

Rådmannen sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak

Teknisk utvalg godkjenner endring av detaljreguleringsplan – planid 201401 – Kvinnesland B54. Endringen omfatter fortetting på tomt 8 i gjeldene plan, fra frittstående småhus (enebolig/tomannsbolig) til konsentrert småhus.

Vedtak, kart og planbestemmelser finner du i vår innsynsmodul, sak 21/2289 Kvinnesland B54

Klagefristen er 11.11.2021

Eventuell klage kan sendes på e-post til post@tysver.kommune.no eller i brev til Tysvær kommune, Tysvær kommune, Pb 94, 5575 Aksdal. 

Klagerett
Du har rett til å klage på vedtaket (forvaltningsloven §27 3. ledd).

Klageinstans 
I de fleste sakene er det Fylkesmannen som er klageinstans. I noen saker er det formannskapet eller kommunestyret i Tysvær som er klageinstans. 

Hvem kan du klage til?  
Klagen sender du til Tysvær kommune. Dersom vedtaket vårt ikke blir endret som følge av klagen, sender vi klagen til klageinstansen for endelig avgjørelse.  

Klagefrist 
Klagefristen er tre uker fra den dagen du mottok dette brevet. Det er nok at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du opplyse om datoen for når du fikk brevet. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få lengre klagefrist. Dette må da begrunnes. 

Innholdet i klagen 
Du må opplyse om hvilket vedtak du klager på, grunnen til at du klager, de endringene du ønsker, og eventuelt andre opplysninger som kan ha noe å si for vår vurdering av klagen. Klagen må være signert. 

Utsettelse av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om du har klagerett, f.eks. på en tillatelse, kan dette vanligvis settes i verk med det samme. Du kan søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort. 

Rett til å se dokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse unntak har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i §§18 og 19 i forvaltningsloven. Ta i tilfelle kontakt med oss, så vil vi gi nærmere veiledning om retten til å klage, om fremgangsmåten og om saksgangen ellers. 

Kostnadene med klagesaken 
Det er anledning til å kreve dekning for ekstra kostnader i forbindelse med klagesaken, for eksempel til advokathjelp. Dersom vedtaket blir endret til din fordel, kan du ha krav på å få dekket større kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Dersom det trengs, vil klageinstansen orientere deg om retten til å kreve slik dekning av sakskostnader. Et eventuelt krav om dekning av sakskostnader må være fremmet innen tre uker etter at det nye vedtaket ble gjort kjent for deg.

Klage til Sivilombudsmannen 
Dersom du mener du har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltningen, kan du klage til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort feil eller noe er forsømt. Dette gjelder ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Da kan du senere ikke få saken din inn for Sivilombudsmannen.