Oppstartsvarsel: Detaljregulering for gang- og sykkelveg mellom Aksdal og Frakkagjerd

Asplan Viak AS har satt i gang planarbeid for gang- og sykkelveg mellom Aksdal og Frakkagjerd.

Asplan Viak AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8, om at følgende planarbeid er satt i gang: 

Detaljregulering for GS-veg mellom Aksdal og Frakkagjerd, planID 202104

Formålet med planarbeidet er å bedre tilrettelegge for gående og syklende mellom Aksdal og Frakkagjerd.

I vedleggene nedenfor finner du kart som viser avgrensningen av planområdet.

Strekningen som reguleres omfatter Aksdalsvegen vest for Aksdal, Aksdalsbrekka og Frakkagjerdvegen frem til fortau ved Coop Extra Frakkagjerd.

Planområdet inkluderer deler av private eiendommer på strekningen, og valg av løsning for gående og syklende avgjør inngrep i eiendommene. Det er tatt med ekstra areal i planavgrensningen i oppstartsmeldingen for å ta høyde for frisiktsoner fra avkjørsler og for å gi fleksibilitet i valg av løsninger, og endelig planområde vil være mindre.

Det er utarbeidet et planinitiativ som inngår i referat fra oppstartsmøtet. Referatet finner du i vedleggene nedenfor.

Har du innspill eller kommentarer til planarbeidet kan disse legges inn i Asplan Viak sin digitale kartløsning, som du finner ved å gå inn på https://arcg.is/0Xe9bP0 eller ved å scanne QR-koden under med mobil/nettbrett.

Det er også mulig å sende innspill eller kommentarer til Asplan Viak AS v/Øyvind Skaar, oyvind.skaar@asplanviak.no, Kirkegata 130, 5527 Haugesund, med kopi til Tysvær kommune, post@tysver.kommune.no, Pb. 94, 5575 Aksdal.

Frist for innsending av merknader er 20. august 2021