Butikkar som skal selje alkohol, må søkje om salsløyve. Salsløyve gjeld for drikke med maksimalt 4,7 % alkohol. Bensinstasjonar og kioskar kan ikkje få salsløyve. Salsløyvet vert gitt for fire år om gongen.

Korleis få salsløyve?

Salsløyvet vert gitt til den personen eller verksemda som har det økonomiske ansvaret for drifta av butikken eller utsalet. For kvart løyve skal det utpeikast ein styrar og ein avløysar. Begge må ha bestått kunnskapsprøva om alkohollova, vere over 20 år, arbeide i den aktuelle verksemda og elles oppfylle krava til vandel i alkohollova.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet under. I søknaden må du mellom anna gje opplysningar om staden, eigartilhøve og namn på styrar og avløysar for løyvet. 

Desse vedlegga må følgje med søknad om salsløyve:

  • Firmaattest
  • Skatteattest for driftsselskapet
  • Adkomstdokument (leigekontrakt eller anna dokument som stadfestar at du disponerer lokalet til det bruk som det vert søkt om).
  • Teikning av inneareal der skjenkeareala er skravert.
  • Teikning/plan for uteserveringa, med grunneigar si godkjenning påteikna.
  • Vitnemål som stadfestar at styrar og avløysar har bestått kunnskapsprøve om alkohollova.
  • Stadfesting av at dagleg leiar har bestått etablerarprøva.
  • Tilsettingsbevis/dokumentasjon som viser styrar og avløysar si tilknyting til serveringsstaden.

Kva kostar det?

Prisen for eit salsløyve blir rekna ut på grunnlag av forventa årleg omsett mengde alkoholhaldig drikk. Minstegebyret er 1380,- per år.

Skjema

pdf Søknad om bevilling til salg av alkohol

 

Retningslinjer for sal og skjenking av alkohol  01.10.2020-30.09.2024