I lov om barnehager, §4, står det: "For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene". Samarbeidsutvalget består av to foresatte, to ansatte og en politikere samt styrer som har møte og uttalerett og fungerer som sekretær i utvalget. Samarbeidsutvalget sitt mandat er å godkjenne årsplan, forslag til budsjett og annet som angår barnehagen.

Det oppfordres til at foreldrerepresentantene deltar i kommunens foreldreutvalg for barnehage – FUB

FUB har en egen internettside http://www.fubhg.no/ for foreldre som kan anbefales.