document Innkalling SU møte 19 nov

SU - Samarbeidsutvalget

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Ved hver skole skal det være et samarbeidsutvalg med to representanter for undervisningspersonalet, en representant for andre ansatte, to elevrepresentanter, to representanter for foreldrerådet og to representanter for kommunen der rektor er den ene.
Elevene skal ikke være tilstede hvis utvalget behandler saker som er underlagt taushetsplikt (Opplæringsloven § 11-1).

SU - Formål

SUs formål er å bidra til en sannferdig saksgang.

SU - Målsetning

Samarbeidsutvalget kan få delegert styringsoppgaver fra kommunen, og kommunen kan oppnevne samarbeidsutvalget som styre for skolen (§ 11 i kommuneloven). Da vil samarbeidsutvalget få avgjørelsesmyndighet i de sakene som kommunen delegerer.

Der dette ikke skjer, er samarbeidsutvalget et rådgivende og samordnende organ.