Læreplanverket understreker at demokratiforståelse inngår som en vesentlig del av vår allmenndanning. Men det er ikke tilstrekkelig å ha gode kunnskaper om det demokratiske system. Læreplanverkets danningsidealer omhandler utvikling av kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger som leder til demokratisk kompetanse, som blant annet består av elevenes demokratiske beredskap og vilje til engasjement. Elevene skal ikke bare lære om demokratiet og politiske saker – de skal også få anledning til å utvikle demokratisk kompetanse gjennom deltakende praksis i skole og samfunn.

Elevrådet har en viktig funksjon for å sikre at opplæringen blir planlagt, gjennomført og vurdert i samarbeid med eleven. Alle videregående skoler skal ha et elevråd. Tillitsvalgtrollen er viktig i forhold til læringsarbeidet og beslutninger som tas på gruppenivå. En av de tillitsvalgtes oppgaver kan være– i samarbeid med lærerne – å sikre at alle elever blir inkludert i beslutninger som tas. De tillitsvalgte kan sikre at elevene får informasjon om alternativer til det de er vant til, og de kan også påse at elevene opplever elevmedvirkning i læringssituasjonene og bringe eventuelle mangler videre til elevrådet.

Opplæringsloven regulerer rammene for formell elevmedvirkning, blant annet i form av regler om elevråd, allmøte og skoleutvalg. Elevrådet står fritt til å ta opp alle ønskelige saker og skal blant annet arbeide for elevenes læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteresser.

Forskningen viser at elever som synes elevrådet gjør et godt arbeid, også er motiverte. Et viktig tiltak i denne forbindelse er å sørge for at elevene tar valget av elevrådsrepresentant seriøst. Videre er det viktig at elevrådet ikke kun arbeider med saker som er av sosial karakter. Det må også ha innflytelse på saker som angår elevenes læring. Skoleledelsen har et spesielt ansvar når det gjelder å sette av tid til å møte elevrådet.

Elevrådet på Førre skole består av en representant fra hver klasse fra 5. - 7. trinn.