Den autoritative voksenstilen er et grunnleggende prinsipp i Være Sammen. Det betyr at denne voksenstilen skal utgjøre en viktig del av barnehagens pedagogiske plattform og de ansattes fellesforståelse.

Prinsippet går ut på at de voksne utøver sitt yrke i en dynamisk kombinasjon av varm relasjonsbygging til barnet og en tydelig voksenstil når det gjelder å sette krav og grenser.

Arbeidet med Være Sammen dreier seg om kompetanseutvikling i barnehagen. Målet er å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. I dette er det sterkt fokus på implementeringsarbeidet, som omhandler hvordan en tar teoriene i bruk. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling.

Tysværvåg barnehage har flere ansatte som har tatt veilederutdanning i Være Sammen og barnehagen blir høsten 2016 en Løvebarnehage.