Vi opplever til tider stor pågang i fysio-/ergoterapitjenesten, og har derfor i en del tilfeller dessverre ikke kapasitet til å følge opp brukere like intensivt som ønskelig. Dette har ikke noe med sparetiltak i kommunen/tjenesten å gjøre, men med fordeling av de ressursene vi pr i dag har ut i fra det vi anser som best faglig forsvarlighet etter eksisterende lovverk.

Til informasjon er det ikke vedtak på fysioterapitjenester i kommunen. I følge helsepersonell- loven har pasienten rett til en undersøkelse/kartlegging og faglig kvalifisert vurdering av relevante tiltak hos fysioterapeut. Prioritering av pasienter i vår tjeneste skjer på grunnlag av prioriteringskriterier utarbeidet i tjenesten og i samarbeid med de privatpraktiserende fysioterapeutene i kommunen.

På grunn av stor pågang i tjenesten blir vi nødt til å gjøre strenge prioriteringer på varighet av oppfølging. Retten til regelmessighet i behandlingsforløpet er det opp til hver enkelt kommune å vurdere opp mot tjenestens ressurser og faglig forsvarlighet. På bakgrunn av dette har fysio-/ergoterapitjenesten i Tysvær kommune innført mer bolkvis innsats til brukerne, både for å fordele ressursene mer jevnt, men også fordi intensive trenings-/ behandlingsperioder ofte har vist seg mer effektive og motivasjonsskapende for brukere med koniske sykdommer.

I behandlingspausen oppfordres brukerne til å følge opp øvelsesprogram utarbeidet av fysioterapeuten. Man kan også søke om treningskontakt i Tysvær kommune, eller man kan henvende seg til Frivillighetssentralen for å få bistand (f.eks. til å følge opp øvelser/ treningsprogram).  Dersom man ikke er fornøyd med intensiteten i oppfølgingen er man selvsagt også velkommen til å ta kontakt med privatpraktiserende fysioterapeut.

Vi håper på forståelse for vår arbeidssituasjon, og at dette kan bidra til å oppklare grunnen til eventuelle pauser i fysioterapitilbudet.