Hvem kan stemme

Her finner du informasjon om hvilke krav du må oppfylle for å kunne avgi stemme og informasjon om manntallet.

Krav du må oppfylle for å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg

  • ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret 2023
  • norsk statsborger
  • er, eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge (merk at dersom du har bodd lenger enn 10 år i utlandet må du søke om å bli innført i manntallet igjen)

Som utenlandsk statsborger har du stemmerett dersom:

  • du har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgperioden.
  • du er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert senest 30.06). Det vil si fra Sverige, Danmark, Finland og/eller Island.

Manntallet

For å utøve stemmerett må du være innført i manntallet på valgdagen, og du har stemmerett i den kommunen du er folkeregistrert i 30.juni 2023.  Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt hos folkeregisteret innen 30. juni 2023, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet legges ut i servicetorget til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Det kan forekomme feil i manntallet. Dersom man mener det er feil i manntallet, enten at man selv er eller andre er uriktig innført i eller utelatt fra manntallet, kan du kreve at feilen blir rettet. Kravet om retting gjelder i forhold til feil, ikke i forhold til flyttinger etter 30. juni 2023.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Tysvær kommune, valgstyret, postboks 94, 5575 Aksdal.

Søke om innføring i manntallet

Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved valget. Søknadsskjema om innføring i manntallet utfylles når man avgir sin stemme.

Dersom man skal avgi stemme ved brevpost (brevstemmegivning utenriks) vil i de fleste tilfeller søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagkonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, merk deg da kravene til brevstemmer som fremgår av valgforskriften § 28. Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Søkerens egen erklæring er her nok. Stemmegivning med søknad må være valgstyret i hende innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen.