Innbyggerne i  kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunen sin virksomhet. Dette er regulert i Kommuneloven §12-1. Det er kommunestyret selv som plikter å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne eller minst 300 underskrifter fra innbyggere i kommunen står bak forslaget.

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget skal bli behandlet i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Initiativtakerene skal informeres om de avgjørelsene som blir gjort og tiltak som blir gjennomført som en følge av forlaget. 

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom det enten har samme innhold som et tidligere forslag som er fremmet etter paragrafen som gjelder for innbyggerforslag, eller har samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden.

Et forslag som er fremmet etter reglene i Kommuneloven §12-1, og som blir nedstemt i kommunestyret, kan ikke påklages med mindre det følger av andre regler.