Sammenslåing av eiendommer

Formål

Fleire eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver, kan bli sammenslått til en eiendom, jf. matrikkellova § 18 og pbl. § 21-4.

Sammenslåing kan ikke tinglyses dersom dette fører til prioritetskollisjon mellom panthavere. Ved sammenslåing blir panteretten utvidet til hele eiendommen.

Hvem kan rekvirere?

Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel til eiendommene.

Saksgang

Kommunen kontrollerer at vilkårene for sammenslåing er oppfylt.

Dersom vilkårene ikke er oppfylt, blir kravet sendt i retur til rekvirent med orientering om hva som må gjøres.

   

Festetomter kan bli sammenslått dersom de ligger på samme grunneiendom.
Sammenslåing av festetomter kan kreves av hjemmelshaver eller fester.

Sammenslåing av festetomter kan bare skje dersom festekontraktene for eiendommene er like.

For sammenslåing av eierseksjoner viser vi til informasjon om seksjonering og reseksjonering.

Matrikkelføring og tinglysning

Er vilkårene for sammenslåing  oppfylt, blir saken ført i matrikkelen.

Melding blir sendt til tinglysing sammen med skjema for sammenslåing.

Matrikkelbrev

Når kommunen får melding om at sammenslåing er tinglyst, blir det laget et matrikkelbrev som blir sendt til rekvirent.

Gebyr

Det er ikke gebyr på sammenslåing av eiendommer.

Mer informasjon

Les mer om sammenslåing av eiendommer på Statens kartverk sine nettsider: