Nymerking av grense

Formål

Merking av grenser der grensemerke har forsvunnet i samband med gravearbeid eller lignende. Dette gjelder grensemerke som er koordinatfestet i oppmålingsforretning/ kart-og delingsforretning, og der det allerede er utarbeidet matrikkelbrev eller målebrev.

Hvem kan rekvirere?

Hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt jf. matrikkeloven§ 17, kan rekvirere nymerking av grenser. I de tilfellene et firma er eier, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Rekvisisjonen skal inneholda

Send rekvisisjonen til

Tysvær kommune, Pb. 94. 5575 Aksdal, eller på e-post til: post@tysver.kommune.no

Saksbehandlingstid

  • Oppmålingsmyndighetene har i følge lov, 16 ukers frist for å gjennomføre nymerkingen.
  • Når det gjelder tidsfrist stopper tiden opp dersom rekvirent må skaffe tilleggsopplysninger for at nymerkingen skal kunne gjennomføres. Tiden går igjen når tilleggsinformasjon er kommet inn. 

Saksgang – varsling - oppmålingforretning - matrikkelbrev /underretning

  • Dato for oppmålingsforretning blir avtalt med rekvirent. Naboer og rettighetshavere til eiendommen blir varslet minst 2 uker før oppmålingsforretningen skal gjennomføres. Dersom noen skal møte istedenfor en som er varslet, må de ha med seg skriftlig fullmakt.
  • Grensepunkt blir merket med godkjente grensemerker, og målt inn med GPS/ totalstasjon. Det blir ført protokoll over hva som er klarlagt og avtalt i oppmålingsforretningen.
  • Etter oppmålingsforretningen blir matrikkelbrev utsendt til rekvirent, og det blir sendt underretning til aktuelle parter.

Klage

Nymerking av grenser kan påklages av berørte parter. Det er 3 ukers klagefrist fra den dato en mottok matrikkelbrev eller underretning jf. §46 i matrikkellova

Pris

Se gjeldende gebyrregulativ (PDF, 256 kB) for Tysvær kommune.