Klarlegging av eksisterende grense

Formål

Klarlegging av eksisterende grenser, der eiendomsgrensen er uklar eller mangler grensemerke og ikke er oppmålt tidligere. Grenser som ikke er oppmålt tilhører eiendommer som er etablert før 1980, og der eiendommen er beskrevet med skylddeling. Tysvær kommune har mange eiendommer der en ikke vet hvor grensen går i kartet.

Hvem kan søke?

Grunneier, fester, advokat, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som er gitt fullmakt kan kreve klarlegging av eksisterende grenser. I de tilfellene der et firma er eier av eiendommen, eller har fullmakt, må det vedlegges firmaattest av nyere dato. Den som ved rettskraftig dom er kjent som eier eller fester, eller er tilkjent rett til å kreve at et bestemt grunnstykke eller anlegg blir opprettet som egen matrikkelenhet.

Søknad skal inneholde:

Send søknaden til:

Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 AKSDAL, eller e-post til: post@tysvær.kommune.no

Saksbehandlingstid:

  • Kommunen har 16 ukers frist til å utføre klarleggingen.
  • Når det gjelder tidsfrist, stopper tiden opp dersom rekvirent må skaffe tilleggsopplysninger for at klarleggingen skal kunne gjennomføres. Tiden starter igjen når tilleggsinformasjon er kommet inn.

Saksgang – varsling – oppmålingsforretning – matrikkelbrev / underretning

  • Dato for oppmålingsforretning blir avtalt med rekvirent. Naboer og rettighetshavere til eiendommen blir varslet minst 2 uker før oppmålingsforretningen skal holdes. Kortere varsel enn to uker kan avtales enten pr. telefon eller pr. e-post.
  • Dersom en skal møte i stedet for noen som er varslet, må vedkommende ha skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e).
  • Under oppmålingsforretningen er det partene selv som påviser egne grenser i samsvar med søknad. Oppmålingsmyndighetene opptrer som nøytral part, men skal hjelpe til med å kontrollere at grensepåvisningen skjer i samsvar med søknad, tinglyste målebrev, skylddelinger og andre relevante sakspapirer.
  • Nytt/nye grensepunkt blir merket med godkjent(e) grensemerker, og målt inn med GPS/ totalstasjon.
  • Det blir ført protokoll under forretningen. Denne gjengir hva som er utført og avtalt under oppmålingsforretningen.
  • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført, blir klarlagt grenselinje ført inn i matrikkelen.
  • Rekvirent får tilsendt matrikkelbrev, og berørte part(er) får tilsendt en underretning.

Klarlegging av eksisterende grenser krever ikke tinglysing.  

Klage:

Klarlegging av eksisterende grenser kan påklages av berørte parter. Det er tre ukers klagefrist fra den dato en har mottatt matrikkelbrev eller underretning jf.§ 46 i matrikkelloven

Pris:

Se gjeldende gebyrregulativ (PDF, 256 kB) for Tysvær kommune

Retting i matrikkelen

Oppmålingsmyndighetene tilrår ikke retting i kartet uten rekvisisjon av oppmålingforretning, da kvaliteten på grensegangen fremdeles vil være dårlig. Dersom du har planer om å sende inn noen form for byggesøknad, vil du bli pålagt å få utført en klarlegging av dine grenser, før denne blir godkjent

Det kan likevel utføres retting i matrikkelen for grenselinjer som er tegnet feil inn i kartet. Det er eget søknadskjema for dette, Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (PDF, 120 kB). Alle berørte parter må signere på skjemaet. I tillegg må det legges ved et kart som viser partene sine rette eiendomsgrenser og med kopi av dokumentasjon. Denne tjenesten er gratis.