Grensejustering mellom to eiendommer

Formål

For å rette opp ulaglige grenser mellom eiendommer kan det utføres en grensejustering. Grensejustering er overføring av mindre areal mellom to eller flere eiendommer som har felles grensegang. For overføring av større areal, se fradeling. Grensejustering krever oppmålingsforretning.

Hvem kan søke?

Grensejustering kan søkes om av grunneier, fester, advokat, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fått fullmakt. I de tilfellene der et firma er eier av eiendommen eller har fullmakt, må det legges ved firmaattest av nyere dato. I tillegg kan den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den delen av eiendommen som det er ønske om å overføre, søke.

Vilkår for gjennomføring av grensejustering:

 • Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med maks 5 % av arealet til den minste av eiendommene som er involvert i grensejusteringen.
 • Maksimal endring er 500m2. En eiendom kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommen sitt areal, før justeringen.
 • Verdien av overført areal kan ikke være over 1 G (grunnbeløpet i folketrygden)

Søknad skal inneholde:

Send søknad til:

Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 AKSDAL
Eller: post@tysver.kommune.no

Saksgang – godkjenning av søknad – teoretisk lovlig grensejustering – oppmålingsforretning - matrikkelbrev

Godkjenning /teoretisk lovleg grensejustering

 • Når kommunen mottar søknad om grensejustering, vil vi gå gjennom søknaden og sjekke om grensejusteringen kan gjennomføres i samsvar med lovverk, gjeldende reguleringsplan og kommuneplan.
 • Saksbehandler kontrollerer også om det vært utført grensejustering på eiendommene tidligere. Da kontrolleres det om arealet som er oppgitt/ny grenselinje i søknaden som er inntegnet ligger innenfor vilkårene (se vilkår over.) Oppmålingsingeniør vil koordinatfeste teoretisk maksimalt lovlig grensejusteringsareal som grunnlag for grensejusteringen.

Oppmålingforretning

 • Dato for oppmålingsforretning blir avtalt med rekvirent. Naboer og rettighetshavere til eiendommen blir varslet minst 2 uker før oppmålingsforretning skal holdes. Kortere varsel enn to uker kan avtales enten pr. telefon eller pr. e-post.
 • Dersom en skal møte i stedet for noen som er varslet, må vedkommende ha med seg skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver(e).
 • Eksisterende grenser som ikke er oppmålt ved tidligere forretning(er) blir klarlagt og innmålt. Her er det partene selv som skal påvise egne grenser i samsvar med skylddelings-papirer/avtaler og påstander for å oppnå enighet om grensegang før grensejusteringen.
  Grensejustering kan ikkje utføres ut fra usikre grenser.

Teoretisk lovleg justering

 • Dersom søknaden om grensejustering overskrider vilkårene for lovlig maksimal grensejustering, se vilkår over, blir partene vist hva som er mulig å få til.
 • Dersom alle er enige, blir ny grensegang markert.

Matrikkelbrev

 • Når nye grensemerker for eksisterende og justerte grenselinjer er satt ned og innmålt med GPS/totalstasjon, blir disse matrikkelført og lagt inn i eiendomskartet.
 • Matrikkelbrev blir sendt til rekvirent og berørte parter. Parter som får nye grensemerke /punkt på sin grenselinje får underretning om dette.

Saksbehandlingstid:

 • Oppmålingsmyndighetene har 16 ukers frist for å gjennomføre grensejustering når fullstendig rekvisisjon er mottatt.
 • Når det gjelder tidsfrist, stopper tiden opp dersom rekvirent må skaffe tilleggsopplysninger for at grensejusteringen skal kunne gjennomføres. Tiden starter igjen når tilleggsinformasjonen er kommet inn.

Klage:

Grensejustering kan påklages av berørte parter. Det er 3 ukers klagefrist fra en mottok matrikkelbrevet eller underretning jf. §46 i matrikkellova.

Pris:

Se gjeldende behandlingsgebyr (PDF, 256 kB) for Tysvær kommune