Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større areal mellom to eiendommer enn det som er tillatt ved grensejustering. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningslova §20-1

Hvem kan søke om arealoverføring?

Hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt jf. matrikkeloven§ 17, kan rekvirere nymerking av grenser. I de tilfellene et firma er eier, må det legges ved firmaattest av nyere dato.

Søknad skal inneholde:

Slik sender du nabovarsel:

«Nabovarsel (blankett nr. 5154) sender du til berørte naboer i samsvar med naboliste. Naboliste kan du bestille på post@tysver.kommune.no eller Ambita. Husk å legge ved kartskisse som viser grensegang når du sender ut nabovarsel.

Send søknaden til:

Tysvær kommune
Pb. 94
5575 Aksdal

Saksgang – godkjenning av søknad – vedtak - oppmålingsforretning

 • Når søknaden er registrert, blir det gjennomført en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler, blir søker orientert om dette. Trenger søknaden behandling/uttale fra andre instanser, sender kommunen søknaden til disse.
 • Dersom den aktuelle eiendommen er en landbrukseiendom, må søknaden behandles av styresmaktene for landbruk etter jordloven § 12.
 • Vedtaket blir gjort med heimel i plan- og bygningsloven. Vedtaket blir sendt til søker og kopi blir sendt til ev. parter som har klaget på søknaden. Det er 3 uker klagefrist på vedtaket.
 • Etter at klagefristen er utgått, blir saken sendt videre til oppmålingsavdelingen for oppmålingsforretning.

Hva må være i orden før oppmålingsforretning?

 • Eventuelle bruksretter i avgivereiendom må avklares i forhold til til mottakareiendom.
 • Er det pant i avgivareiendommen, må det foreligge pantefrafall fra panthaver, erklæring om pantefrafall. Det må ryddes opp i eventuelle pant/ pengehefte slik at det ikke er prioritetskollisjon på de aktuelle eiendommene.

(Prioritetskollisjon oppstår når eiendommer har ulike tinglyste pengehefte (f.eks lån) i ulike banker med ulik prioritet. Hjemmelshaver må selv ta kontakt med banken for å få ordne opp med ev. pantefrafall og ny tinglyst prioritet på lån. )

 Oppmålingsforretning – tinglysing – matrikkelbrev / underretning

 • Dato for oppmålingsforretningen blir avtalt med rekvirent. Naboer og rettighetshavere til eiendommen blir varslet minst 2 uker før oppmålingsforretningen skal holdes.
 • Dersom en skal møte istedenfor noen som er varslet, må vedkommende ha med seg skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver.
 • Under oppmålingsforretningen er det partene selv som påviser egne grenser i samsvar med søknad. Oppmålingsmyndighetene opptrer som nøytral part, men skal hjelpe til med å kontrollere at grensepåvisningen skjer i samsvar med søknad, tinglyste målebrev, skylddelinger og andre relevante sakspapirer.  Grensepunkt blir merket med godkjente grensemerker, og målt inn med GPS/ totalstasjon.
 • Det blir ført protokoll under forretningen. Denne gjengir hva som er utført og avtalt under oppmålingsforretningen.
 • Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og alle vilkår er oppfylt, blir arealoverføringen ført inn i matrikkelen.
 • Dokumentene blir deretter sendt til statens kartverk for tinglysing.

Dersom tinglysingen ikke aksepterer markedsverdien på overført areal eller andre ting i arealoverføringen, blir dokumentene returnert til partene for retting, før tinglysing.

 • Rekvirent får tilsendt nye matrikkelbrev, og de andre aktuelle parter får tilsendt en underretning.

Du kan lese mer om tinglysing på Statens kartverk

Saksbehandlingstid

 • Etter mottatt vedtak, er klagefristen 3 uker.
 • Når klagefristen er gått ut, blir saken sendt videre til oppmålingsavdelingen.
 • Oppmålingsmyndighetene har i følgje lov, 16 ukers frist for å gjennomføre arealoverføringen.
 • Når det gjelder tidsfrist stopper tiden opp, dersom rekvirent må skaffe tilleggsopplysninger for at arealoverføringen skal kunne gjennomføres. Tiden starter igjen når tilleggsinformasjon er kommet inn.

Klage

Arealoverføring kan påklages av berørte parter. Det er 3 ukers klagefrist fra datoen en mottok matrikkelbrev eller underretning jf. §46 i matrikkellova

Pris

Se gjeldende behandlingsgebyr (PDF, 256 kB). Tinglysingsgebyr og behandling etter PBL §20-1 vil komme i tillegg. Arealoverføring utløser også dokumentavgift (2.5% av markedsverdi) til staten.