Tysvær kommue eig spesialtilpassa bustadar som dei leiger ut til personar med særlege behov

Målgruppe:
Omsorgsbustadane er for eldre og uføre

Kriterium/vilkår:
Hovudkriteria for tildeling av bustad er kor stort omsorgsbehov ein har. Eksisterande buforhold blir også vektlagd. Det blir stillt krav om høgare omsorgsbehov i omsorgsbustad enn trygdebustad. Kjæledyr er ikkje tillatt i bustaden.

Rettleiing:
Ved behov for bustad må ein senda skriftleg søknad på eige skjema. Servicetorget kan hjelpa til med å fylla ut søknaden.

Søknadsskjema:
pdf Søknad om Helse og omsorgstenester (104 KB)

Søknadsbehandling:
Etter kartlegging av behov, vert søknaden ferdig sakshandsama med tilråding frå tiltaksnemnda. Bustadtildelingsutvalet fattar vedtak.

Behandlingstid:
Bustader blir tildelt ved ledighet til aktuelle søkjarar etter ei vurdering frå distriktet.

Merknader:
Ved tildeling av bustad, skal kontrakt signerast. Husleige vert fakturert månadleg.