På Tysvær opplæringssenter gir vi norskopplæring etter «Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» og etter «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere».

I klassene våre organiseres opplæringen etter ulike nivå: Begynnerklasse, A1-nivå, A2-nivå og B1/B2-nivå.

Etter hvert som språkferdighetene til hver enkelt deltaker øker, går de over til høyere nivå og ny klasse.

Deltakerne i norskopplæringen er en sammensatt gruppe med svært forskjellig skolebakgrunn. De kommer fra ulike kulturer og nasjoner i verden. De snakker forskjellige språk. Dette innebærer at progresjon og tempo vil være forskjellig for hver enkelt.

For tiden har vi deltakere i norskopplæring fra 19 forskjellige nasjoner.

Før opplæringen starter foretar vi en kartlegging for å kunne tilpasse opplæringen. Kartleggingen kan bestå av en samtale, eventuelt med tolk.

En innvandrer som har fått oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon har rett til gratis opplæring dersom hun /han er mellom 16 og 67 år.

Opplæringen gis på dagtid.

Innvandrere som ikke har rett til gratis opplæring tilbys plasser mot betaling dersom vi har ledig kapasitet på kursene.

pc3

Samfunnskunnskap

Opplæringen i samfunnskunnskap gis på et språk deltakeren forstår. Opplæringen skal beskrive og forklare viktige trekk ved det norske samfunnet. Opplæringen skal gi deltakerne informasjon om rettigheter, plikter og muligheter og formidle kjennskap til sentrale verdier i det norske samfunn.

Deltakere med plikt til opplæring, må selv betale for kurset i 50 timer samfunnskunnskap

Opplæringen gis 25 timer over en uke vinter og 25 timer over en uke høst (samme uker som skolens vinter- og høstferieuke).

Prøver i norsk og i samfunnskunnskap

Norskopplæringen avsluttes med en prøve. Deltakere som har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap får en prøve gratis. Innvandrere som ikke har rett til gratis norskopplæring, kan selv melde seg opp til prøve via norskprøven.no og betale en prøveavgift.

Informasjon til deg som skal ta norskprøve finner du på https://www.kompetansenorge.no/norskprove/. Informasjon til deg som skal ta prøve i samfunnskunnskap finner du på https://www.kompetansenorge.no/samfunnskunnskapsprove/.

Krav om dokumenterte kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold og norsk statborgerskap

Vi gjør oppmerksom på at det stilles krav til kunnskaper i muntlig norsk og prøve i samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold og norsk statsborgerskap. For mer informasjon, se www.udi.no/

Fritak:
Det er mulig å søke fritak fra plikt til gjennomføring av opplæringen i norsk pga. tilstrekkelige norskkunnskaper. 
NB: Dersom søknaden innvilges, kan du miste retten til gratis opplæring.