Politikarane og skulesjefen ber om at føresette som ynskjer å melda barna sine på morgon-SFO må følgja retningslinjene på kommunen sine nettsider.

Det blir gjort eit unntak frå påmeldingsdato i denne saka.

Dei som alt har barna sine på SFO, må gjera ei endring i bestillinga om dei ynskjer morgon-SFO i tillegg.

Planlagt oppstart: 14.oktober 2019, dersom 8 påmeldte eller fleire.

Denne informasjonen blir sendt på mobilskulemelding med link til heimeside for påmelding og i papirform i elevane sine ranslar.

Kort søknadsfrist: onsdag 11.september

Påmelding SFO

 

 

Med helsing

Marianne Losnegård

Rektor