Motorferdsel i utmark og på vassdrag er i utgangspunktet forbode, med visse unntak som er nemnd i motorferdsellova.

Søknad om dispensasjon må sendast til kommunen. Søknad må innehalde informasjon om tidsrom, område og formål.

Du kan lese meir om regelverket rundt motorferdsel i utmark i denne brosjyra frå Miljødirektoratet.

Lovverk: