Tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Hvem kan søke?

Tilskuddet kan tildeles beitelag eller andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyrene går minst fem uker på utmarksbeite og at mer en halvparten av medlemmene i laget/foreningen har rett til produksjonstilskudd.

Tilsvarende kan tilskudd tildeles enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd hvor det grunnet naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Hva kan du søke om?

Tilskuddet forvaltes etter forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområde, Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-45 og lokale retningslinjer.

Tiltak det kan søkes tilskudd til er for eksempel; sperregjerde-/skilleanlegg, bruer, ferister, gjeter- og sankehytte, anlegg/rydding/utbedring av driftsveier, saltsteinautomater, transporttrammer, teknologi og elektroniske anordninger. I tillegg kan man søke tilskudd til planlegging- og tilretteleggingsprosjekt.

Primært prioriteres tiltak som sikrer best mulig utnytting av beite i utmark, reduserer tap av dyr på beite og fremmer fellestiltak i beiteområde. Det går på installasjoner som forenkler tilgang og bruk av beite, tilsyn i beitesesongen, sanking og ettersanking på høsten. Man er litt restrektiv til bruk på store investeringer ved hytter og til elektronikk. Nofence har utfordringer og er svært kostbart. "Findmy" og lignende, eller drone er bedre egnet til organisert beitebruk.

Søknad

Klikk her for å sende søknad via Altinn

Søknadsfrist: 15.mars.

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post
Telefon 52 75 70 00

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.