Spredeareal

Fulldyrket jord er automatisk godkjent som spredeareal. Dersom man vil spre husdyrgjødsel på innmarksbeite, må kommunen godkjenne arealet i forkant.

Søke om utvidet spredeareal

Forskrift om gjødselvarer og lignende av organisk opphav legger føringer for hvor mye areal et foretak må disponere ut ifra antall dyr på bruket. Fulldyrket og overflatedyrket areal blir automatisk godkjent som spredeareal.

Dersom foretaket ikke har tilstrekkelig med dyrket areal, gir forskriften rom for å godkjenne innmarksbeite som spredeareal. Dette er det kommunen som godkjenner etter søknad. I avgjørelser om godkjenning av spredeareal skal kommunen gjøre vurderinger etter naturmangfoldloven, vannforskriften og kulturminneloven. Beitepraksis og tilkomst til arealet det gjelder tas også hensyn til ved en avgjørelse.

Ta kontakt med kommunen om du ønsker mer informasjon.

Søknad

Søknad om godkjenning av innmarksbeite som spredeareal (PDF, 16 kB)

Eksempel på avtale om spreiing av husdyrgjødsel (PDF, 146 kB)

Lovverk

Forskrift om gjødselvarer

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret
E-post

Vi er tilgjengelige for besøk og telefonsamtaler hver dag fra kl. 12:00 - 15:00.

Besøk bør avtales på forhånd.

Adelheid Eikje
fagansvarlig landbruk
Telefon: 476 25 436

Bente Helen Norvalls
rådgiver landbruk
Telefon: 476 17 784

Brit Therese Kristiansen
rådgiver landbruk
Telefon: 907 18 729