Akutt forureining:

Akutt forureining (oljeutslepp, kjemikaliar mm.), eller fare for akutt forureining skal bli varsla på tlf. 110.
 
Ansvarlege for akutt forureining, eller andre som oppdagar slik forureining bør gi beskjed så snart som mogleg. Skadevoldar er ansvarleg for alle utgifter knytt til aksjonar mot akutt forureining.
 
Akutt forureining, eller fare for akutt forureining skal bli varsla til brannvesenet på tlf. 110. Hendinga blir då varsla vidare i henhald til varslingsplan for aktuell hending.

Forurensingsloven § 38 definerer akutt forureining som:
"Forurensing av betydning som inntrer plutselig og som ikke tillates etter bestemmelser i eller i medhold av forurensingsloven".

Kva for aksjonsnivå som blir iverksett kjem an på aktuell hending. Ved lågtnivåhendingar vil det normalt vere skadevoldar som sjølv aksjonerer med eigen beredskaporganisasjon, evt kan kommunen kontrollere at nødvendige tiltak blir iverksett.
Ved midre tilfeller av akutt forureining aksjonerer kommunen med eige utstyr.
Er hendinga større enn kommunen kan klare aksjonerer IUA på vegne av kommunen. Ved store hendingar aksjonerer Kystverket (tidlegare SFT si beredskapavdeling) evt i samarbeid med IUA. For kommunale aksjonar vil brannvesen og/eller driftsavdelinga på teknisk aksjonere avhengig av aktuell hending.                                                            

Grunnforureining:

Diverse aktivitetar som avfallsdeponi og industriverksemd kan over tid har ført til at grunnen i eit område er blitt forureina.

Skal du sette i gong bygge- og gravearbeid på ein eigedom der det er grunn til å tru at grunnen kan vere forureina, må du føreta undersøkingar for å kartlegga omfanget og verknaden av ei eventuell forureining.

Så lenge grunnen kan vere forureina, gjelder undersøkingsplikta også i tiltak som ikkje er søknadspliktige etter plan- og bygningslova. Det er tiltakshavar si plikt å vurdera og eventuelt undersøka om grunnen kan vere forureina.

Dersom det visar seg at grunnen er forureina må det utarbeidast ein tiltaksplan i samsvar med forureiningsforskrifta kap 12. Denne skal godkjennast av kommunen før arbeidet set i gong. Undersøking og utarbeiding av tiltaksplan må gjerast av føretak med fagleg kompetanse på området.

Meir om forureina grunn kan ein lese på Miljødirektoratet sine nettsider.

Lovverk:

Private avløpsanlegg:

Dersom ein skal legge inn vatn og ikkje er kopla til kommunalt avløp må ein søkje kommunen om utsleppsløyve. Meir informasjon om private avløpsanlegg finn ein under ”Vatn og avløp” 

Oljeutskillerar:

For bensinstasjonar, vaskehallar, verkstader og liknande er det krav om oljeutskillar før utslepp/påslepp. Dette må det søkast om til kommunen.
Søknadsskjema finn ein her.

Lovverk:

Nedgravde oljetanker:

Det er vedtatt at fra 2020 vil det bli forbudt med olje og parafin som oppvarmingskilde i boliger, offentlige bygg og næringsbygg.

Hoveddelen av nedgravde oljetanker i kommunen er «villatanker», og de fleste befinner seg i etablerte boligstrøk. Dersom det oppstår lekkasje i en oljetank kan nabolaget bli påvirket og oljen kan gjøre skade på vegetasjon, grunnvann og lokale bekker. Eier av tank har ansvaret.

En olje- eller parafintank har begrenset levetid, og de fleste ståltanker må skiftes etter maks 30 år. Glassfiber (GUP) har noe lengre levetid, men det gjelder ikke for tilhørende rør og ledninger. Dersom det skulle oppstå lekkasje på tank eller rør system, uansett størrelse på tanken er det eieren som må betale kostnadene forbundet med å fjerne oljen og oljeforurenset masse. Kostnadene kan bli store og forsikringsselskapene er meget restriktive med å utbetale skadeerstatning. Dette vil også gjelde for skader påført naboeiendom.

Hva skal du som har en nedgravd oljetank på eiendommen din gjøre?

Oljetank må tømmes, rengjøres og leveres til godkjent mottak. Husk at påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken eller sikres slik at du unngår utilsiktet påfylling. Ta kontakt med godkjent firma som kan stå for tømming og rengjøring. Selv om tanken er «brent ren» vil det være oljerester i tanken. Avfallet skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Meld i fra til kommunen når tanken er sanert. Merk melding med gårds- og bruksnummer for den aktuelle eiendommen, og send med dokumentasjon/kopi av kvittering på levert avfall.

Må tanken graves opp?

Oppgraving vil normalt gi størst sikkerhet for å avdekke mulige lekkasjer og forurensning fra tanken. For tanker som ligger vanskelig til, kan likevel tømming, rengjøring og igjenfylling være en akseptabel løsning.

Tysvær kommune har ingen lokal forskrift som gjelder nedgravde oljetanker, men kommunen er likevel forurensningsmyndighet for disse. Det må derfor sendes inn melding til kommunen med dokumentasjon på at tanken er tømt og rengjort for olje på samme måte som for fjerning av oljetank.

Har Tysvær kommune støtteordning til sanering av nedgravde oljetanker?

Nei, kommunen har ingen støtteordninger for dette. Undersøk med Enova om du kan få støtte gjennom deres program. Merk at det i så fall må søkes før saneringen skjer.

Hvem kan gjøre jobben?

Firma som står for sanering av oljetank må ha nødvendig og relevant kompetanse til å utføre arbeidet. Olje og parafin er farlig avfall som skal leveres til godkjent mottak, og mannskap og kjøretøy skal være godkjent for å frakte farlig gods.

Mer informasjon om sanering av oljetanker kan du lese på www.oljefri.no