Veiviser for unge i alderen 13-23 år

Alle kommuner har ansvar for å følge nøye med i oppvekstforholdene til barn og unge og etablere tiltak dersom det trengs.

Det kan være vanskelig for hjelpeapparatet å identifisere ungdommer som trenger støtte, og noen ungdommer melder ikke sine behov selv. En av årsakene til dette kan være at unge, foresatte eller skole ikke helt vet hvor en kan henvende seg i kommunens rikholdige utvalg av hjelpetjenester. For å komme i kontakt med disse ungdommene og deres foresatte er det nødvendig å jobbe utadrettet og være lett tilgjengelig. Tysvær kommune har i denne sammenhengen opprettet LOS funksjon i 40 % stilling. LOS skal jobbe forebyggende og tiltaksrettet både på individ- og på systemnivå. LOS skal bidra til å skape oversikt over aktuelle hjelpeinstanser og være med på å finne rett hjelp til rett tid. LOS skal ha oppdatert lokalkunnskap om det kommunale farvann. Skole og skolehelsetjeneste på kommunalt- og fylkesnivå vil være naturlige samarbeidspartnere for LOS.

En sentral forutsetning for å lykkes med forebyggende arbeid er et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. På systemnivå skal LOS bidra til å skape gode rutiner, systemer og modeller for samhandling mellom ulike tjenester.

Ungdommer kan ha individuelle behov for hjelp fra ulike instanser i det offentlige støtteapparatet. Individrettet kan LOS være en veiledning- og koordineringstjeneste for unge og eventuelt deres foresatte. LOS vil se på helheten og sette ungdommen i sentrum. LOS vil jobbe mestringsorientert med et her og nå blikk. Det kan være spørsmål knyttet til skole og utdanning, eller mestring av utfordringer knyttet til det å være ung i dag.

Stort skolefravær og god overgang til videregående opplæring er to satsningsområder for LOS arbeidet både på individ- og systemnivå.

LOS bidrar ikke med behandling, men kan være samtalepartner og en som viser vei til andre i det kommunale farvannet. LOS er et lavterskeltilbud og det kreves ingen henvisning for å ta kontakt med LOS.