Konsesjon betyr løyve til erverv av fast eigedom. "Erverv" eit uttrykk for alle måtar ein kan få ein eigedom på; eksempelvis gjennom kjøp, arv, gåve osv. Fast eigedom er til dømes hus, gard eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Regler om konsesjon står i konsesjonslova og tilhøyrande forskrifter. Dei fleste erverv er konsesjonsfrie, men du må vanlegvis senda inn eigenfråsegn om konsesjonsfridom.

Konsesjonssøkjaren skal betala gebyr, med mindre konsesjonssøkjaren erverva konsesjonsfritt på grunn av slektskap eller odel, og søkjer konsesjon fordi han ikkje skal oppfylla buplikta.

pdf Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom  

pdf Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved tileigning/kjøp av fast eigedom mv.