Gardskart finn du på: https://gardskart.nibio.no/search

Her kan du søkja på gards- og bruksnummer og finna informasjon om jordbruksareal, gamle og nye flybilde, naturtypar, freda kulturminne og mykje meir.

Kartet er i stadig endring som følgje av nybygg, nydyrking, rydding av beite og andre arealendringar. Ta kontakt med kommunen dersom du meiner kartet bør oppdaterast.